Đã có hướng dẫn trình tự giao biên chế công chức ở địa phương năm 2023

Chủ đề   RSS   
 • #605204 05/09/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2026)
  Số điểm: 66125
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1723 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Đã có hướng dẫn trình tự giao biên chế công chức ở địa phương năm 2023

  Ngày 03/9/2023 Bộ Nội vụ đã có Công văn 4966/BNV-TCBC năm 2023 về việc trình tự phê duyệt, giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của địa phương.
   
  Theo đó, ngày 18/7/2022, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 70-QĐ/TW năm 2022 về quản lý biên chế của hệ thống chính trị đã giao Ban Tổ chức Trung ương trực tiếp quản lý và giao biên chế cho địa phương.
   
  huong-dan-trinh-tu-giao-bien-che-cong-chuc-o-dia-phuong
   
  Cụ thể, Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực tiếp quản lý biên chế được giao, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai giao biên chế cho các cơ quan, địa phương. Để thực hiện chủ trương của Đảng tại Quy định số 70-QĐ/TW năm 2022 và bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Tổ chức chính phủ 2015, Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, Luật Cán bộ, công chức 2008, Luật Viên chức 2010, Nghị định 62/2020/NĐ-CPNghị định 106/2020/NĐ-CP.
   
  Bộ Nội vụ có ý kiến về trình tự phê duyệt, giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của địa phương hằng năm trong giai đoạn 2022 - 2026 như sau:
   
  (1) Hướng dẫn căn cứ quy định xây dựng kế hoạch biên chế công chức
   
  Các cơ quan, tổ chức, ĐVSNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và ĐVSNCL do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên của địa phương căn cứ quy định tại Nghị định 62/2020/NĐ-CPNghị định 106/2020/NĐ-CP và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về định mức biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.
   
  Để xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc bao gồm: 
   
  - Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
   
  - Số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp hằng năm gửi Sở Nội vụ để thẩm định.
   
  (2) Sở nội vụ thẩm định kế hoạch biên chế công chức
   
  Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ, thẩm định kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc hằng năm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên của địa phương.
   
  Tổng hợp, lập kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc hằng năm của địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
   
  (3) Trách nhiệm của UBND cấp tỉnh thực hiện kế hoạch biên chế công chức
   
  - Báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy để báo cáo Ban Tổ chức Trung ương quyết định giao biên chế, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, tổ chức, ĐVSNCL chưa tự bảo đảm chi thường xuyên.
   
  Có ý kiến đối với số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các ĐVSNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên thuộc ngành, lĩnh vực chưa có hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực về định mức số lượng người làm việc của địa phương.
   
  -Trình HĐND cấp tỉnh quyết định biên chế công chức, phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên của địa phương sau khi được Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy thông qua/phê duyệt trong tổng biên chế đã được Ban Tổ chức Trung ương giao.
   
  - Quyết định giao, điều chỉnh biên chế công chức, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước đối với từng cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của địa phương trong tổng biên chế đã được HĐND cấp tỉnh phê duyệt.
   
  - Quyết định giao, điều chỉnh số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với ĐVSNCL bảo đảm một phần chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý theo quy định.
   
  Xem thêm Công văn 4966/BNV-TCBC năm 2023 ngày 03/9/2023.
   
  136 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (26/09/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận