Cung cấp thông tin cho công dân của Bảo hiểm xã hội Việt Nam được thực hiện theo nguyên tắc nào?

Chủ đề   RSS   
 • #603147 09/06/2023

  Cung cấp thông tin cho công dân của Bảo hiểm xã hội Việt Nam được thực hiện theo nguyên tắc nào?

  Để người dân hiểu rõ hơn về cung cấp thông tin cho công dân của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, một câu hỏi đặt ra là việc cung cấp thông tin cho công dân của Bảo hiểm xã hội Việt Nam được thực hiện theo nguyên tắc nào? Bài viết sau đây sẽ cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề này.

  Việc cung cấp thông tin cho công dân của Bảo hiểm xã hội Việt Nam được thực hiện theo nguyên tắc nào?

  Căn cứ tại Điều 2 Quy chế Cung cấp thông tin cho công dân của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 626/QĐ-BHXH năm 2019, có quy định về nguyên tắc thực hiện cung cấp thông tin như sau:

  - Việc cung cấp thông tin phải kịp thời, đầy đủ, chính xác, minh bạch, thuận lợi cho công dân; đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; không vi phạm quy định về bảo mật.

  - Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong quá trình cung cấp thông tin.

  - Bảo đảm kinh phí và các điều kiện vật chất liên quan cho công tác cung cấp thông tin phù hợp với quy định của pháp luật và đặc điểm, điều kiện, yêu cầu thực tế của BHXH Việt Nam.

  cung-cap-thong-tin

  Cung cấp thông tin cho công dân của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Hình từ Internet)

  Đơn vị nào là đầu mối tiếp nhận thông tin cho công dân của Bảo hiểm xã hội Việt Nam?

  Căn cứ tại Điều 3 Quy chế Cung cấp thông tin cho công dân của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 626/QĐ-BHXH năm 2019, có quy định về đầu mối cung cấp thông tin cho công dân của BHXH Việt Nam như sau:

  - Văn phòng BHXH Việt Nam là đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin và trả kết quả cung cấp thông tin theo yêu cầu.

  - BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là đầu mối cung cấp thông tin do đơn vị trực tiếp tạo ra và thông tin cho BHXH cấp huyện trực thuộc. Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành quy chế cung cấp thông tin của cơ quan mình

  Như vậy, theo quy định trên thì Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam là đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin và trả kết quả cung cấp thông tin theo yêu cầu.

  Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm như thế nào về cung cấp thông tin cho công dân của Bảo hiểm xã hội Việt Nam?

  Căn cứ tại Điều 5 Quy chế Cung cấp thông tin cho công dân của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 626/QĐ-BHXH năm 2019, có quy định về trách nhiệm của Chánh Văn phòng BHXH Việt Nam như sau:

  - Bố trí công chức, viên chức, người lao động làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu và cung cấp thông tin để thực hiện cung cấp thông tin; bố trí lịch tiếp nhận và trả kết quả yêu cầu cung cấp thông tin tại trụ sở của BHXH Việt Nam.

  - Tổ chức, chỉ đạo việc tiếp nhận và xử lý yêu cầu cung cấp thông tin; bảo đảm tuân thủ nguyên tắc, hình thức, trình tự, thủ tục và thời hạn cung cấp thông tin theo quy định.

  - Tổ chức, chỉ đạo việc giải thích, hướng dẫn, thông báo cho công dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin; tiếp nhận, giải quyết hoặc phối hợp với các đơn vị giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc cung cấp thông tin của BHXH Việt Nam theo quy định của pháp luật.

  - Quyết định hoặc phối hợp với các đơn vị quyết định từ chối, gia hạn việc cung cấp thông tin theo yêu cầu.

  - Phối hợp với các đơn vị trực thuộc thực hiện các trình tự, thủ tục nhằm công khai thông tin bằng hình thức niêm yết, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

  - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tạo ra thông tin xử lý thông tin đã công khai, thông tin đã cung cấp theo yêu cầu không chính xác.

  - Tổ chức việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công khai thông tin và cung cấp thông tin.

   
  126 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận