Cục trồng trọt có nhiệm vụ gì trong việc quản lý sử dụng đất nông nghiệp?

Chủ đề   RSS   
 • #606530 01/11/2023

  Hong312
  Top 75
  Lớp 5

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (835)
  Số điểm: 7037
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 134 lần


  Cục trồng trọt có nhiệm vụ gì trong việc quản lý sử dụng đất nông nghiệp?

  Cục Trồng trọt là tổ chức trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về hoạt động trồng trọt; bảo tồn đa dạng sinh học trong lĩnh vực trồng trọt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng.

  Cục Trồng trọt có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, có kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

  Trụ sở của Cục đặt tại thành phố Hà Nội.

  Cơ cấu tổ chức của Cục trồng trọt

  Theo Điều 3 Quyết định 4179/QĐ-BNN-TCCB bao gồm ba cơ quan chính là Lãnh đạo Cục, các tổ chức tham mưu, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục

  Lãnh đạo Cục gồm có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.

  Các tổ chức tham mưu bao gồm Văn phòng Cục; Phòng Kế hoạch, Tổng hợp; Phòng Pháp chế, Thanh tra; Phòng Cây lương thực, cây thực phẩm; Phòng Cây công nghiệp, cây ăn quả; Phòng Sử dụng đất nông nghiệp và Môi trường; Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng;

  Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục gồm có Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng Quốc gia, trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội, các tổ chức có con dấu, tài khoản riêng và kinh phí hoạt động theo quy định. Các đơn vị sự nghiệp khác được thành lập trên cơ sở Đề án do Cục xây dựng trình Bộ trưởng phê duyệt theo quy định.

  Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục trồng trọt

  Theo Điều 2 Quyết định 4179/QĐ-BNN-TCCB có các nhiệm vụ quyền hạn sau

  -Trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  + Các dự thảo: luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; nghị định, nghị quyết của Chính phủ; quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, lĩnh vực theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật hàng năm của Bộ và các nghị quyết, cơ chế, chính sách, dự án, đề án theo phân công của Bộ trưởng;

  + Chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, hàng năm và các dự án, công trình quan trọng quốc gia, các chương trình, đề án, dự án công trình thuộc chuyên ngành, lĩnh vực quản lý của Cục theo phân công của Bộ trưởng.

  - Trình Bộ ban hành quyết định, chỉ thị, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật; tổ chức xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về quản lý chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục theo phân công của Bộ trưởng và quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  - Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, đánh giá, tổng hợp báo cáo thực hiện các cơ chế, chính sách, chiến lược, kế hoạch về chuyên ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục; chỉ đạo và tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục.

  Trong đó, đối với việc quản lý sử dụng đất nông nghiệp Cục trồng trọt có các nhiệm vụ quyền hạn sau

  - Trình Bộ kế hoạch chuyển cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa phạm vi toàn quốc; Danh mục các loài, chủng sinh vật có ích sử dụng trong canh tác thuộc lĩnh vực trồng trọt;

  - Trình Bộ tiêu chí xác định, biện pháp quản lý và quy trình sản xuất trên vùng đất dốc, đất trũng, đất phèn, đất mặn, đất cát ven biển và đất có nguy cơ sa mạc hóa, hoang mạc hóa; kế hoạch sử dụng, bảo vệ và cải tạo nâng cao độ phì đất nông nghiệp, chống xói mòn, sa mạc hóa và sạt lở đất;

  - Tham mưu trình Bộ và cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm của các tổ chức, cá nhân làm ô nhiễm và suy thoái đất, lan truyền sinh vật gây hại; hủy diệt sinh vật có ích trong canh tác theo quy định của pháp luật;

  - Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng, bảo vệ và cải tạo nâng cao độ phì đất nông nghiệp; chống xói mòn, sa mạc hóa và sạt lở đất;

  - Thẩm định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác trên cơ sở đề nghị của Bộ và địa phương theo quy định;

  - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, đất sản xuất nông nghiệp khác;

  - Hướng dẫn việc bóc, sử dụng tầng đất mặt của đất được chuyển mục đích sử dụng từ đất chuyên trồng lúa nước khi xây dựng công trình theo quy định;

  -  Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng;

  - Điều tra, đánh giá nguồn sinh vật có ích trong canh tác theo quy định; k) Thực hiện quyền và trách nhiệm về quản lý sử dụng đất nông nghiệp.

  Ngoài ra, Cục trồng trọt còn thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể khác theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ trưởng tại Quyết định 4179/QĐ-BNN-TCCB có hiệu lực từ ngày 11/10/2023.

   

   
  50 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận