Cục Thể dục thể thao có chức năng và cơ cấu tổ chức được quy định như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #610301 05/04/2024

  Cục Thể dục thể thao có chức năng và cơ cấu tổ chức được quy định như thế nào?

  Để người dân hiểu rõ hơn về Cục Thể dục thể thao, một câu hỏi đặt ra là Cục Thể dục thể thao có chức năng và cơ cấu tổ chức được quy định như thế nào? Vì vậy, bài viết sau đây sẽ cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề này.

  Cục Thể dục thể thao có chức năng như thế nào?

  Căn cứ tại Điều 1 Quyết định 1440/QÐ-BVHTTDL năm 2023 có quy định như sau:

  - Cục Thể dục thể thao là tổ chức hành chính thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về thể dục, thể thao trên phạm vi cả nước; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về thể dục, thể thao theo quy định của pháp luật.

  - Cục Thể dục thể thao có tư cách pháp nhân, có con dấu hình Quốc huy, trụ sở tại thành phố Hà Nội.

  - Tên giao dịch tiếng Anh: Sports Authority of Viet Nam. Tên viết tắt tiếng Anh: SAV.

  Như vậy, theo quy định trên thì Cục Thể dục thể thao có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về thể dục, thể thao trên phạm vi cả nước; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về thể dục, thể thao theo quy định của pháp luật.

  cuc-the-duc-the-thao

  Cục Thể dục thể thao trình Bộ trưởng thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quyết định những nội dung nào?

  Căn cứ tại khoản 2 Điều 2 Quyết định 1440/QÐ-BVHTTDL năm 2023 thì Cục Thể dục thể thao trình Bộ trưởng thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quyết định những nội dung sau:

  - Kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, hàng năm và các đề án, dự án về thể dục, thể thao;

  - Các thông tư, quyết định, chỉ thị và các văn bản khác về quản lý hoạt động trong lĩnh vực thể dục, thể thao;

  - Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực thể dục, thể thao;

  - Kế hoạch phối hợp hoạt động giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội ở trung ương trong việc thực hiện các nhiệm vụ về thể dục, thể thao;

  - Các chủ trương, biện pháp quản lý hoạt động dịch vụ công về thể dục, thể thao theo quy định của pháp luật; tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập về thể dục, thể thao.

  Theo đó thì Cục Thể dục thể thao trình Bộ trưởng thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quyết định những nội dung được quy định như trên.

  Cục Thể dục thể thao có cơ cấu tổ chức như thế nào?

  Căn cứ tại Điều 3 Quyết định 1440/QÐ-BVHTTDL năm 2023 có quy định như sau:

  - Cục trưởng và các Phó Cục trưởng.

  - Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

  + Phòng Thể dục thể thao cho mọi người;

  + Phòng Thể thao thành tích cao I;

  + Phòng Thể thao thành tích cao II;

  + Phòng Hợp tác quốc tế;

  + Phòng Kế hoạch, Tài chính;

  + Phòng Tổ chức cán bộ;

  + Văn phòng.

  - Các đơn vị sự nghiệp công lập:

  + Viện Khoa học thể dục thể thao;

  + Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội;

  + Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

  + Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng;                             

  + Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ;

  + Trung tâm Doping và Y học thể thao;

  + Trung tâm Thông tin - Truyền thông thể dục thể thao;

  + Trung tâm Thể thao Ba Đình;

  + Bệnh viện Thể thao Việt Nam;

  + Khu Liên hợp thể thao quốc gia.

  Văn phòng và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Thể dục thể thao là đơn vị sử dụng ngân sách, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

  - Cục trưởng Cục Thể dục thể thao chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; sắp xếp, bố trí công chức, viên chức và người lao động theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ cho các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục.

  Như vậy, theo quy định trên thì Cục Thể dục thể thao có cơ cấu tổ chức như sau: Cục trưởng và các Phó Cục trưởng; 07 phòng chuyên môn, nghiệp vụ; 10 đơn vị sự nghiệp công lập.

   
  87 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận