Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai có chức năng và cơ cấu tổ chức như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #610320 05/04/2024

  Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai có chức năng và cơ cấu tổ chức như thế nào?

  Để người dân hiểu rõ hơn về Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, một câu hỏi đặt ra là Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai có chức năng và cơ cấu tổ chức như thế nào? Vì vậy, bài viết sau đây sẽ cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề này.

  Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai có chức năng như thế nào?

  Căn cứ tại Điều 1 Quyết định 479/QĐ-BNN-TCCB năm 2023 có quy định về vị trí và chức năng như sau:

  - Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai là tổ chức thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên cơ sở sắp xếp, kiện toàn lại Tổng cục Phòng, chống thiên tai. Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về đê điều và phòng, chống thiên tai trong phạm vi cả nước.

  - Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

  - Trụ sở của Cục đặt tại thành phố Hà Nội.

  Như vậy, theo quy định trên thì Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về đê điều và phòng, chống thiên tai trong phạm vi cả nước.

  Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai có nhiệm vụ và quyền hạn gì trong việc ứng phó thiên tai?

  Căn cứ tại khoản 6 Điều 2 Quyết định 479/QĐ-BNN-TCCB năm 2023 đối với việc ứng phó thiên tai thì Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

  - Trình Bộ trưởng quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai xảy ra đối với công trình, cơ sở hạ tầng thuộc phạm vi quản lý của Bộ và các biện pháp áp dụng trong tình huống khẩn cấp về thiên tai theo quy định của pháp luật; biện pháp huy động nguồn lực, vật tư, phương tiện để phòng, chống thiên tai và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

  - Tham mưu, giúp Bộ trưởng chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai theo quy định của pháp luật;

  - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tình huống khẩn cấp cần phân lũ, chậm lũ, các biện pháp di dân, trợ cấp, bảo đảm an toàn đời sống nhân dân;

  - Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển; sông, suối biên giới và các công trình phòng, chống thiên tai khác theo quy định của pháp luật;

  - Tổ chức theo dõi, cập nhật về dự báo, cảnh báo, tình hình thiên tai; quan trắc, giám sát chuyên dùng; ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng trong phạm vi quản lý của Cục.

  de-dieu

  Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai có cơ cấu tổ chức như thế nào?

  Căn cứ tại Điều 3 Quyết định 479/QĐ-BNN-TCCB năm 2023 có quy định về cơ cấu tổ chức như sau:

  (1) Lãnh đạo Cục: có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.

  - Cục trưởng có trách nhiệm: trình Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục; ban hành Quy chế làm việc của Cục; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức tham mưu trực thuộc Cục; bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo của các tổ chức trực thuộc Cục theo phân cấp của Bộ trưởng và quy định của pháp luật.

  - Cục trưởng điều hành hoạt động của Cục, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về hoạt động của Cục. Phó Cục trưởng giúp Cục trưởng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Cục trưởng; chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

  (2) Các tổ chức tham mưu:

  Các Tổ chức thuộc Tổng cục Phòng, chống thiên tai được sắp xếp, tổ chức lại thành các tổ chức cấp phòng thuộc Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, cụ thể như sau:

  - Văn phòng Cục;

  - Phòng Kế hoạch, Tài chính;

  - Phòng Thanh tra, Pháp chế;

  - Phòng Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ;

  - Phòng Kiểm soát an toàn thiên tai;

  - Phòng Quản lý quy hoạch và Đầu tư;

  - Phòng Thông tin, Truyền thông;

  - Phòng Quản lý thiên tai cộng đồng;

  - Phòng Quản lý đê điều;

  - Phòng Ứng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai;

  - Phòng Quản lý công trình phòng, chống thiên tai;

  - Văn phòng đại diện Cục tại khu vực miền Trung và Tây nguyên;

  - Văn phòng đại diện Cục tại khu vực miền Nam.

  (3) Đơn vị sự nghiệp công lập:

  Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục Phòng, chống thiên tai tiếp tục duy trì hoạt động theo quy định hiện hành cho đến khi có quyết định kiện toàn, sắp xếp lại của cấp có thẩm quyền.

  Như vậy, theo quy định trên thì Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai có cơ cấu tổ chức như sau: Lãnh đạo gồm có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng; 13 tổ chức tham mưu; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục Phòng, chống thiên tai tiếp tục duy trì hoạt động theo quy định hiện hành cho đến khi có quyết định kiện toàn, sắp xếp lại của cấp có thẩm quyền.

   
  165 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận