Cục Quản lý đấu thầu có chức năng và cơ cấu tổ chức được quy định như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #609819 22/03/2024

  Cục Quản lý đấu thầu có chức năng và cơ cấu tổ chức được quy định như thế nào?

  Để người dân hiểu rõ hơn về Cục Quản lý đấu thầu, một câu hỏi đặt ra là Cục Quản lý đấu thầu có chức năng và cơ cấu tổ chức được quy định như thế nào? Vì vậy, bài viết sau đây sẽ cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề này.

  Cục Quản lý đấu thầu có chức năng gì?

  Căn cứ tại Điều 1 Quyết định 826/QĐ-BKHĐT năm 2023 có quy định như sau:

  - Cục Quản lý đấu thầu là đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đấu thầu và đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

  - Cục Quản lý đấu thầu có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và tài khoản cấp 2; kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp và được tổng hợp trong dự toán hằng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  Như vậy, theo quy định trên thì Cục Quản lý đấu thầu có chức năng quản lý nhà nước về đấu thầu và đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

  cuc-quan-ly-dau-thau

  Cục Quản lý đấu thầu có cơ cấu tổ chức như thế nào?

  Căn cứ tại Điều 3 Quyết định 826/QĐ-BKHĐT năm 2023 có quy định về cơ cấu tổ chức như sau:

  - Các đơn vị hành chính gồm:

  + Phòng Chính sách đấu thầu.

  + Phòng Đấu thầu.

  + Phòng Hợp tác quốc tế.

  + Văn phòng Đối tác công tư (PPP).

  + Văn phòng Cục.

  - Các đơn vị sự nghiệp gồm:

  + Báo Đấu thầu.

  + Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia.

  + Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu.

  Biên chế công chức, số lượng người làm việc và số lượng lao động hợp đồng hưởng lương từ nguồn ngân sách của Cục do Bộ trưởng quyết định.

  Như vậy, theo quy định trên thì Cục Quản lý đấu thầu có cơ cấu tổ chức như sau: 01 đơn vị hành chính; 03 đơn vị sự nghiệp.

  Cục Quản lý đấu thầu có nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào?

  Căn cứ tại Điều 2 Quyết định 826/QĐ-BKHĐT năm 2023 thì Cục Quản lý đấu thầu có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

  - Chủ trì xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và đầu tư theo phương thức PPP.

  - Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, đầu tư theo phương thức PPP và cam kết của Việt Nam về đấu thầu theo quy định tại các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

  - Tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư đối với dự án, gói thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các trường hợp khác được Thủ tướng Chính phủ giao theo quy định của pháp luật.

  - Tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  - Thực hiện nhiệm vụ thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị cấp trung ương theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đầu tư theo phương thức PPP.

  - Tổ chức kiểm tra hoạt động lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật về đầu tư theo phương thức PPP; tham gia các hoạt động kiểm tra, thanh tra do các cơ quan, đơn vị khác chủ trì thực hiện theo yêu cầu của Bộ trưởng.

  - Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu và đầu tư theo phương thức PPP của Bộ, ngành, địa phương.

  - Hợp tác quốc tế về đấu thầu và đầu tư theo phương thức PPP; chủ trì hoặc tham gia đàm phán, tổ chức thực hiện cam kết của Việt Nam về đấu thầu theo quy định tại các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

  - Quản lý, khai thác, giám sát vận hành và phát triển Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và đấu thầu qua mạng.

  - Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin và các cơ sở dữ liệu về đấu thầu, đầu tư theo phương thức PPP.

  - Cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ đấu thầu lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, đầu tư theo phương thức PPP.

  - Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu và tổ chức cá nhân liên quan khác; tổ chức cấp chứng chỉ nghiệp vụ về đấu thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu.

  - Quản lý hoạt động của Báo Đấu thầu.

  - Chủ trì thực hiện nhiệm vụ quản lý đối với hội, hiệp hội có lĩnh vực hoạt động chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Cục.

  - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện việc pháp điển và hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Cục phụ trách theo quy định.

  - Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức, người lao động và tài sản, tài chính được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

  - Quản lý nhà nước đối với dịch vụ sự nghiệp công thuộc phạm vi, lĩnh vực Cục phụ trách.

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

   
  209 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận