Công việc cụ thể của Chuyên viên về quản lý bản quyền tác giả?

Chủ đề   RSS   
 • #606889 17/11/2023

  huongpham3797

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/11/2022
  Tổng số bài viết (66)
  Số điểm: 360
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Công việc cụ thể của Chuyên viên về quản lý bản quyền tác giả?

  Chuyên viên về quản lý bản quyền tác giả có những quyền hạn gì? Công việc cụ thể của Chuyên viên về quản lý bản quyền tác giả?

   

  Chuyên viên về quản lý bản quyền tác giả có những quyền hạn gì?

  Chuyên viên về quản lý bản quyền tác giả có những quyền hạn được nêu tại STT 12 Mục I bảng thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 06/2023/TT-BVHTTDL, cụ thể gồm:

  - Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao.

  - Tham gia ý kiến về các việc chuyên môn của đơn vị.

  - Được cung cấp các thông tin chỉ đạo điều hành của tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ được giao theo quy định.

  - Được yêu cầu cung cấp thông tin và đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

  - Được tham gia các cuộc họp trong và ngoài cơ quan theo sự phân công của cấp trên.

  chuyen-vien-ban-quyen

  Công việc cụ thể của Chuyên viên về quản lý bản quyền tác giả?

  Công việc cụ thể của Chuyên viên về quản lý bản quyền tác giả được quy định tại STT 12 Mục I bảng thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 06/2023/TT-BVHTTDL, cụ thể gồm các công việc sau:

  (1) Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, đề án, dự án.

  Tham gia nghiên cứu, xây dựng các quy định trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; văn bản pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án của ngành, lĩnh vực hoặc của địa phương về quản lý bản quyền tác giả.

  (2) Hướng dẫn và triển khai thực hiện các văn bản.

  - Tham gia hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định Bộ Chính trị, Ban Bí thư; văn bản pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án của ngành, lĩnh vực hoặc của địa phương.

  - Tổ chức, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện chế độ, chính sách chuyên môn, nghiệp vụ; đề xuất các biện pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của ngành, lĩnh vực hoặc của địa phương về quản lý bản quyền tác giả.

  - Tham gia tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ, phổ biến kinh nghiệm về công tác hoạch định và thực thi chính sách của ngành, lĩnh vực hoặc của địa phương về quản lý bản quyền tác giả.

  (3) Kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản.

  - Tham gia tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm tra, phân tích, đánh giá và báo cáo việc thực hiện các quy định Bộ Chính trị, Ban Bí thư; văn bản pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án của ngành, lĩnh vực hoặc của địa phương về quản lý bản quyền tác giả.

  (4) Tham gia thẩm định các văn bản.

  - Tham gia thẩm định, góp ý các quy định Bộ Chính trị, Ban Bí thư; văn bản pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án liên quan đến ngành, lĩnh vực hoặc của địa phương về quản lý bản quyền tác giả.

  (5) Thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

  - Chủ trì hoặc tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ theo nhiệm vụ được phân công.

  (6) Phối hợp thực hiện.

  - Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu hoạch định và thực thi chính sách liên quan đến ngành, lĩnh vực nhiệm vụ được phân công.

  (7) Thực hiện nhiệm vụ chung, hội họp.

  Tham dự các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn ở trong và ngoài đơn vị theo phân công.

  (8) Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân.

  (9) Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

  Tóm lại, Chuyên viên về quản lý bản quyền tác giả có các công việc cụ thể nêu trên.

   
  32 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận