Công việc cụ thể của Chuyên viên về phòng chống tham nhũng tiêu cực là gì?

Chủ đề   RSS   
 • #610512 12/04/2024

  huongpham3797

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/11/2022
  Tổng số bài viết (91)
  Số điểm: 485
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Công việc cụ thể của Chuyên viên về phòng chống tham nhũng tiêu cực là gì?

  Công việc cụ thể của Chuyên viên về phòng chống tham nhũng tiêu cực là gì? Quyền hạn của chức danh nghề nghiệp này được quy định ra sao?
   

  Chuyên viên về phòng chống tham nhũng tiêu cực là vị trí gì?

  Căn cứ bản mô tả vị trí việc làm của Chuyên viên về phòng chống tham nhũng tiêu cực quy định tại Phụ lục I Ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-TTCP quy định chức danh nghề nghiệp này là chức danh thuộc ngành thanh tra, thực hiện công việc sau:

  - Tham mưu, tham gia hoạch định, xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật và chiến lược về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quy hoạch, dự án, đề án, kế hoạch, sơ kết, tổng kết; đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách và pháp luật thông qua công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

  - Tham mưu, tham gia thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

  - Phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách pháp luật qua phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để kiến nghị với cơ quan nhà nước có giải pháp, biện pháp khắc phục, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

  tham-nhung

  Công việc cụ thể của Chuyên viên về phòng chống tham nhũng tiêu cực?

  Căn cứ bản mô tả vị trí việc làm của Chuyên viên về phòng chống tham nhũng tiêu cực quy định tại Phụ lục I Ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-TTCP quy định chức danh nghề nghiệp này có các công việc cụ thể sau:

  Tham mưu xây dựng văn bản

  Tham mưu, tham gia xây dựng, hoàn thiện thể chế hoặc các văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương, chính sách, quy định, quy chế về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

  Hướng dẫn, kiểm tra và đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ

  - Tham mưu, tham gia tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chiến lược, định hướng chương trình, kế hoạch... về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

  - Tham mưu, tham gia tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo thẩm quyền.

  - Tham mưu, tham gia kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

  - Tham mưu, tham gia tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá và đề xuất các phương án sửa đổi, bổ sung, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý.

  - Tham mưu, tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

  Thẩm định các đề án

  Tham mưu, tham gia thẩm định các dự thảo đề án, dự án, chương trình, công trình về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

  Phối hợp trong công tác

  Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài cơ quan khi thực hiện nhiệm vụ.

  Thực hiện nhiệm vụ chung, hội họp

  - Tham dự các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn được phân công.

  - Tham dự các cuộc họp đơn vị, họp cơ quan theo quy định.

  - Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân.

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

  Quyền hạn của Chuyên viên về phòng chống tham nhũng tiêu cực?

  Căn cứ bản mô tả vị trí việc làm của Chuyên viên về phòng chống tham nhũng tiêu cực quy định tại Phụ lục I Ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-TTCP quy định chức danh nghề nghiệp này có các quyền hạn cụ thể sau:

  - Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao.

  - Được kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật và các biện pháp hành chính nhằm tăng cường quản lý nhà nước.

  - Được cung cấp thông tin về công tác chỉ đạo điều hành của đơn vị trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

  - Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

  - Được tham gia các cuộc họp liên quan.

  Tóm lại, Chuyên viên về phòng chống tham nhũng tiêu cực có các công việc cụ thể nêu trên.

   

   
  104 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận