Công văn của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hủy nhầm hóa đơn đầu ra

Chủ đề   RSS   
 • #608622 06/02/2024

  Công văn của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hủy nhầm hóa đơn đầu ra

  Trên thực tế, không ít doanh nghiệp huỷ nhầm hoá đơn và vẫn không rõ quy định về hướng xử lý. Bài viết dưới đây nêu một số quy định và văn bản về vấn đề này.

  Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ

  Theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

  Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

  Hủy hóa đơn, chứng từ là làm cho hóa đơn, chứng từ đó không có giá trị sử dụng.

  Công văn của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hủy nhầm hóa đơn đầu ra

  Ngày 16 tháng 01 năm 2024 Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 3007/CTHN-TTHT năm 2024 quy định về hóa đơn, theo đó:

  Trả lời văn bản số 22122023/CV-KW ngày 22/12/2023 của Công ty cổ phần thời trang Kowil Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc hủy nhầm hóa đơn đầu ra, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

  - Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

  + Tại Điều 3. Giải thích từ ngữ:

  “...

  10. Hủy hóa đơn, chứng từ là làm cho hóa đơn, chứng từ đó không có giá trị sử dụng...”

  + Tại Điều 4. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ:

  “1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này...”

  - Căn cứ Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ:

  + Tại Điều 24. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ.

  Căn cứ các quy định trên và hồ sơ vướng mắc của Đơn vị, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời như sau:

  Trường hợp Công ty hủy hóa đơn số 14467, ký hiệu: 1C22TAB, ngày lập: 05/10/2022 thì hóa đơn này không có giá trị sử dụng theo quy định tại Khoản 10 Điều 3 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Công ty thực hiện lập hóa đơn mới theo đúng nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP .

  Trường hợp lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định của pháp luật thì cơ quan thuế áp dụng xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

  Đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế, nghiên cứu các quy định trích dẫn nêu trên, đối chiếu với các văn bản pháp luật về thuế để thực hiện đúng theo quy định.”

  Quy định xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

  Theo đó, Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định:

  Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ:

  Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

  - Lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1, khoản 3 Điều này.

  Điểm a khoản 1, khoản 3 Điều 24 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định:

  Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau đây:

  - Lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ;

  ….

  Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

  Như vậy, doanh nghiệp lập lại hoá đơn đã huỷ nhầm thì cũng có thể bị phạt về hành vi lp hóa đơn không đúng thời điểm nhưng về nguyên tắc khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ doanh nghiệp phải lập hoá đơn để giao cho người mua.

  Nếu doanh nghiệp không lập hoá đơn giao cho người mua có thể bị phạt theo khoản 5 Điều 24 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho người mua theo quy định. Theo đó, doanh nghiệp bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho người mua theo quy định, trừ hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều 24 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP .

   
  93 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận