Công văn 373/TCT-KK ngày 06/02/2017 về hoàn thuế GTGT

Chủ đề   RSS   
 • #446270 10/02/2017

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  Công văn 373/TCT-KK ngày 06/02/2017 về hoàn thuế GTGT

  HOÀN THUẾ GTGT - Công văn số 373/TCT-KK ngày 06/02/2017 của Tổng cục Thuế về hoàn thuế GTGT
   
  Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
   
  Tổng cục Thuế nhận được công văn của một số cơ quan thuế, doanh nghiệp vướng mắc trong giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp người nộp thuế có số thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết 12 tháng liên tục trong giai đoạn chuyển tiếp của Luật số 106/2016/QH13 và khai bổ sung hoàn thuế giá trị gia tăng trên hồ sơ khai thuế; sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
   
  Căn cứ Khoản 1 Điều 34 Luật Quản lý thuế quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế;
   
  Căn cứ Khoản 2 Điều 5 Nghị định sổ 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;
   
  Căn cứ khoản 7 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định; Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng đẫn thi hành Luật Thuế GTGT; Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng.
   
  Ngày 25/7/2016, Bộ Tài chính ban hành công văn số 10315/BTC-TCT về việc thực hiện Luật số 106/2016/QH13.
   
  Ngày 30/9/2016, Bộ Tài chính ban hành công văn số 13804/BTC-TCT về việc quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng các tháng cuối năm 2016.
   
  Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp cơ sở kinh doanh có số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ hết phát sinh trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 (đối với trường họp kê khai theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quỷ 3/2016 (đối với trường hợp kê khai theo quý) đủ điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì được hoàn thuế theo quy định của pháp luật. Cục Thuế thực hiện kiểm tra trước, hoàn thuế sau đổi với tất cả hồ sơ đề nghị hoàn thuế thuộc đối tượng rủi ro cao trong hoàn thuế theo quy định của pháp luật.
   
  Trường hợp tại hồ sơ khai thuế kỳ tính thuế tháng 6/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc kỳ tính thuế quý 2/2016 (đối với trường hợp kê khai theo quý), cơ sở kinh doanh không đề nghị hoàn số thuế giá trị gia tăng đầu vào lũy kế chưa khấu trừ hét, đồng thời đã kê khai khấu trự vào số thuế giá trị gia tăng phải nộp của kỳ tính thuế tháng 7/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc kỳ tính thuế quý 3/2016 (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì không được hoàn thuế. Cơ sở kinh doanh được bù trừ vào số thuế giá trị gia tăng phải nộp cùa các kỳ tiếp theo.
   
  Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung chưa đúng hướng dẫn của công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 nhưng không làm sai sổ thuế còn được khấu trừ, không làm sai số thuế đề nghị hoàn (người nộp thuế không khai vào chỉ tiêu điều chỉnh tăng, giảm số thuế giá trị gia tăng đầu vào các kỳ trước mà khai vào chỉ tiêu sổ còn khấu trừ kỳ trước chuyển qua hoặc điều chỉnh vào số thuế giá trị gia tăng phát sinh trong kỳ) thì người nộp thuế được hoàn thuế nếu đáp ứng đầy đủ các quy định về khấu trừ, hoàn thuế của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và pháp luật về quản lý thuế; người nộp thuế bị xử phạt về hành vi kê khai chưa đúng quy định.
   
  Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết và thực hiện./,

   
  3975 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận