Công ty đại chúng trong lĩnh vực chứng khoán là gì?

Chủ đề   RSS   
 • #605152 31/08/2023

  haohao2912
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:11/07/2018
  Tổng số bài viết (307)
  Số điểm: 2783
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 33 lần


  Công ty đại chúng trong lĩnh vực chứng khoán là gì?

  Công ty đại chúng trong lĩnh vực chứng khoán là công ty gì? Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng bao gồm những hồ sơ gì? Quản trị đối với công ty đại chúng áp dụng những nguyên tắc nào?

  1. Công ty đại chúng

  Căn cứ tại Điều 32 Luật Chứng khoán 2019 quy định:

  - Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong hai trường hợp sau đây:

  + Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ;

  + Công ty đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật Chứng khoán 2019.

  - Công ty cổ phần quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán 2019 phải nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Chứng khoán 2019 cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công ty hoàn thành việc góp vốn và có cơ cấu cổ đông đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán 2019.

  - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký công ty đại chúng đầy đủ và hợp lệ của công ty cổ phần theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán 2019 hoặc nhận được báo cáo kết quả hoàn thành đợt chào bán của công ty cổ phần theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán 2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng, đồng thời công bố tên, nội dung kinh doanh và các thông tin khác liên quan đến công ty đại chúng trên phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

  2. Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng

  Căn cứ tại Khoản 1 Điều 33 Luật Chứng khoán 2019 quy định hồ sơ đăng ký công ty đại chúng bao gồm những hồ sơ sau:

  - Giấy đăng ký công ty đại chúng;

  - Điều lệ công ty;

  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

  - Bản công bố thông tin về công ty đại chúng bao gồm thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức bộ máy, hoạt động kinh doanh, bộ máy quản lý, cơ cấu cổ đông, tài sản, tình hình tài chính và các thông tin khác;

  - Báo cáo tài chính năm gần nhất của công ty cổ phần được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập. Trường hợp công ty tăng vốn điều lệ sau thời điểm kết thúc kỳ kế toán năm gần nhất, công ty phải bổ sung báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán;

  - Danh sách cổ đông.

  3. Nguyên tắc quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

  Căn cứ tại Điều 40 Luật Chứng khoán 2019 quy định:

  Việc quản trị công ty đối với công ty đại chúng phải tuân thủ quy định của Luật Chứng khoán 2019Luật Doanh nghiệp 2020, quy định khác của pháp luật có liên quan và các nguyên tắc sau đây:

  - Cơ cấu quản trị hợp lý, hiệu quả;

  - Bảo đảm hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; nâng cao trách nhiệm của Hội đồng quản trị đối với công ty và cổ đông;

  - Bảo đảm quyền của cổ đông, đối xử bình đẳng giữa các cổ đông;

  - Bảo đảm vai trò của nhà đầu tư, thị trường chứng khoán và các tổ chức trung gian trong việc hỗ trợ hoạt động quản trị công ty;

  - Tôn trọng và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên có quyền lợi liên quan trong quản trị công ty;

  - Công bố thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác và minh bạch hoạt động của công ty; bảo đảm cổ đông được tiếp cận thông tin công bằng.

   
  177 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận