Công ty đại chúng là gì?

Chủ đề   RSS   
 • #529157 27/09/2019

  thusa121
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/08/2019
  Tổng số bài viết (194)
  Số điểm: 1198
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 79 lần


  Công ty đại chúng là gì?

  Công ty đại chúng là gì?

  Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau đây:

  - Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng;

  - Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán;

  - Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên.

  Loại hình 1: Công ty cổ phần chào bán cổ phiếu ra công chúng.

  Điều kiện

  - Vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 10 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán.

  - Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán

  - Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua

  Đăng ký

  Tổ chức phát hành thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng phải đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

  Hồ sơ đăng ký

  - Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

  - Bản cáo bạch: thông tin tóm tắt về tổ chức, thông tin về đợt chào bán và chứng khoán chào bán, báo cáo tài chính trong 2 năm gần nhất, các thông tin khác quy định trong mẫu Bản cáo bạch

  - Điều lệ công ty

  - Quyết đinh ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được và cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức

  - Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác

  - Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có)

  Loại hình 2: Công ty cổ phần có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán.

  Để niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán công ty đại chúng cần đáp ứng các điều kiện về vốn, vốn, năm hoạt động, tỷ lệ nắm giữ số cổ phiếu có quyền biểu quyết của nhóm cổ đông, sở hữu cổ phiếu của ban lãnh đạo, công khai các khoản nợ và phải có hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu hợp lệ. Những điều kiện này khác nhau giữa 2 Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Cụ thể như sau:

   

  Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

  Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

  Niêm yết cổ phiếu

  Là việc đưa các cổ phiếu có đủ điều kiện vào giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán.

  Điều kiện niêm yết

  - Vốn điều lệ 120 tỷ đồng trở lên

  - Vốn điều lệ 30 tỷ đồng trở lên

  - Ít nhất 02 năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần tính đến thời điểm đăng ký niêm yết

  - Có ít nhất 01 năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần tính đến thời điểm đăng ký niêm yết

  - Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm gần nhất tối thiểu là 5%

  - Hoạt động kinh doanh của 2 năm liền trước năm đăng ký niêm yết phải có lãi;

  -Không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm; không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký niêm yết;

  -Tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán báo cáo tài chính;

  - Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm gần nhất tối thiểu là 5%;

  - Không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm, không có lỗ lũy kế tính đến thời điểm đăng ký niêm yết;

  - Tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán báo cáo tài chính;

  -Công khai mọi khoản nợ đối với công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng, cổ đông lớn và những người có liên quan

   

  - Tối thiểu 20% cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty do ít nhất 300 cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ

  -Tối thiểu 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty do ít nhất 100 cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ

  - Cổ đông là cá nhân, tổ chức có đại diện sở hữu là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và Kế toán trưởng của công ty;

  - Cổ đông lớn là người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và Kế toán trưởng của công ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo

  -Cổ đông là cá nhân, tổ chức có đại diện sở hữu là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và Kế toán trưởng của công ty;

  -Cổ đông lớn là người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và Kế toán trưởng của công ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo

  - Có hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu hợp lệ theo quy định

  - Có hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu hợp lệ theo quy định

  Hồ sơ đăng ký niêm yết

  -Giấy đăng ký niêm yết cổ phiếu;

  -Sổ đăng ký cổ đông của tổ chức đăng ký niêm yết được lập trong thời hạn 01 tháng trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết;

  -Bản cáo bạch

  -Cam kết của cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng

  -Cam kết của cổ đông lớn là người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và Kế toán trưởng của công ty nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo

  - Hợp đồng tư vấn niêm yết (nếu có)

  Thủ tục đăng ký niêm yết

  -Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở giao dịch chứng khoán có trách nhiệm chấp thuận hoặc từ chối đăng ký niêm yết. Trường hợp từ chối đăng ký niêm yết, Sở giao dịch chứng khoán phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

  -Sở giao dịch chứng khoán hướng dẫn cụ thể quy trình đăng ký niêm yết chứng khoán tại Quy chế niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán.

  Loại hình 3: Khi công ty cổ phần đủ điều kiện về số cổ đông và vốn điều lệ như trên sẽ mặc nhiên trở thành công ty đại chúng và trong thời hạn 90 ngày từ ngày trở thành công ty đại chúng, công ty phải nộp hồ sơ đăng ký cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Lúc này, công ty đại chúng thuộc sự quản lý của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

  - Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng:             

  + Điều lệ công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

  + Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;

  + Thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức kinh doanh, bộ máy quản lý và cơ cấu cổ đông

  + Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập.

  Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm công bố tên, nội dung kinh doanh và các thông tin khác liên quan đến công ty đại chúng trên phương tiện thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

  - Công bố thông tin về việc đăng ký công ty đại chúng:

  + Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố tên công ty đại chúng, công ty đại chúng có trách nhiệm công bố thông tin trên một (01) tờ báo trung ương hoặc một (01) tờ báo địa phương nơi đăng ký trụ sở chính.

  + Bản thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức kinh doanh, bộ máy quản lý và cơ cấu cổ đông

  + Điều lệ công ty, các báo cáo tài chính phải được đăng trên trang thông tin điện tử của công ty.

  Căn cứ pháp lý:

  Văn bản hợp nhất Nghị định hướng dẫn luật chứng khoán 20/VBHN-BTC

  Văn bản hợp nhất Luật chứng khoán 41/VBHN-VPQH

   

   
  587 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thusa121 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/09/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận