Công ty đại chúng họp HĐQT thì thông báo đến các thành viên trong bao nhiêu ngày?

Chủ đề   RSS   
 • #598274 31/01/2023

  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (462)
  Số điểm: 4161
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 70 lần


  Công ty đại chúng họp HĐQT thì thông báo đến các thành viên trong bao nhiêu ngày?

  Căn cứ Điều 279 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định:

  "Điều 279. Cuộc họp Hội đồng quản trị

  1. Cuộc họp Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định tại Điều 157 Luật Doanh nghiệp và điểm c khoản 3 Điều 41 Luật Chứng khoán.

  2. Biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lập chi tiết và rõ ràng, trong đó có họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 158 Luật Doanh nghiệp. Nội dung được đa số thành viên dự họp tán thành tại biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lập thành Nghị quyết thông qua. Biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lưu giữ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

  ..."

  Căn cứ Điều 157 Luật doanh nghiệp 2020 quy định:

  "Điều 157. Cuộc họp Hội đồng quản trị
  ...
  6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

  Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại công ty.

  7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các Kiểm soát viên như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

  Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.
  ..."

  =>> Theo quy định trên, cuộc họp của HĐQT phải được thông báo đến các thành viên tham gia cuộc họp chậm nhất 3 ngày trước khi họp trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thời hạn khác.

   
  283 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #599136   26/02/2023

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Công ty đại chúng họp HĐQT thì thông báo đến các thành viên trong bao nhiêu ngày?

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Theo quy định của pháp luật, công ty bắt buộc phải gửi thông báo họp đến thành viên khi tổ chức họp HĐQT. Theo đó, thời gian gửi thông báo là trước 3 ngày làm việc, cần lưu ý là ngày làm việc khác cách tính ngày thông thường, trong trường hợp công ty không làm thứ 7, chủ nhật, thì khi tính phải trừ ngày t7, chủ nhật nếu khoảng thời gian gửi có bao gồm thứ 7, chủ nhật.

   
  Báo quản trị |