Công ty đại chúng có được cho cổ đông là cá nhân vay tiền không?

Chủ đề   RSS   
 • #591218 21/09/2022

  nguyenthikimdung2000
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/08/2022
  Tổng số bài viết (215)
  Số điểm: 2305
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 62 lần


  Công ty đại chúng có được cho cổ đông là cá nhân vay tiền không?

  Theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này như sau:

  1. Công ty đại chúng không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là cá nhân và người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân, trừ trường hợp công ty đại chúng là tổ chức tín dụng.

  2. Công ty đại chúng không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là tổ chức và người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân, trừ các trường hợp sau đây:

  a) Công ty đại chúng là tổ chức tín dụng;

  b) Cổ đông là công ty con trong trường hợp công ty con là công ty không có cổ phần, phần vốn góp nhà nước nắm giữ và đã thực hiện góp vốn, mua cổ phần của công ty đại chúng trước ngày 01 tháng 7 năm 2015.

  3. Công ty đại chúng không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho người có liên quan của cổ đông là tổ chức, trừ các trường hợp sau đây:

  a) Công ty đại chúng là tổ chức tín dụng;

  b) Công ty đại chúng và tổ chức là người có liên quan của cổ đông là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và giao dịch này phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ công ty;

  c) Trường hợp pháp luật có quy định khác.

  4. Công ty đại chúng chỉ được thực hiện các giao dịch sau đây khi đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

  a) Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;

  Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác mà công ty đại chúng và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ công ty;

  b) Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty giữa công ty đại chúng với một trong các đối tượng sau:

  - Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;

  - Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;

  - Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp;

  c) Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

  5. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch tại điểm c khoản 4 Điều này có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty.

  Công ty đại chúng không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là cá nhân và người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân, trừ trường hợp công ty đại chúng là tổ chức tín dụng.

  Thế nên, trường hợp công ty đại chúng là tổ chức tín dụng thì có thể cho cổ đông là cá nhân vay tiền.

   
  143 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenthikimdung2000 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (22/09/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #591759   28/09/2022

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 500


  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (237)
  Số điểm: 2079
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 61 lần


  Công ty đại chúng có được cho cổ đông là cá nhân vay tiền không?

  Cám ơn thông tin chia sẻ từ bài viết của bạn. 

  Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong hai trường hợp sau đây:

  + Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ;

  + Công ty đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật chứng khoán.

  Công ty đại chúng có thể cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là cá nhân, là tổ chức và người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân trường hợp công ty đại chúng là tổ chức tín dụng.

   
   
  Báo quản trị |