Công tác phí có phải nộp thuế TNCN?

Chủ đề   RSS   
 • #539834 29/02/2020

  Công tác phí có phải nộp thuế TNCN?

  Ngoài các khoản tiền lương, tiền thưởng hằng tháng đã rõ về vấn đề nộp thuế TNCN rồi thì còn có các khoản công tác phí trong thời gian đi công tác. Để hiểu rõ các loại công tác phí có phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN, mọi người có thể tham khảo điều khoản bên dưới:

  Căn cứ theo quy định tại Tiết đ.4, Điểm đ, Khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn về các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

  “Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

  2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

  đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

  đ.4) Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,... cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước. Mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế đối với một số trường hợp như sau:

  đ.4.2) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.”

  Theo đó, trường hợp các khoản thanh toán tiền công tác phí như tiền vé máy bay, tiền lưu trú, tiền taxi và tiền ăn của các cá nhân đi công tác được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp thì các khoản thanh toán tiền công tác phí này là khoản thu nhập được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

  Trường hợp doanh nghiệp chi tiền công tác phí cho người lao động cao hơn mức khoán chi quy định thì phần chi cao hơn mức khoán chi quy định phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

  Ngoài ra, có thể xem nội dung văn bản bên dưới để tham khảo:

  https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Doanh-nghiep/Cong-van-5023-TCT-TNCN-2017-chinh-sach-thue-thu-nhap-ca-nhan-voi-khoan-cong-tac-phi-366273.aspx

  https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-1166-TCT-TNCN-thue-thu-nhap-ca-nhan-tien-cong-tac-phi-dien-thoai-2016-306447.aspx

   
  1478 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận