Công chức đang bồi dưỡng lý luận chính trị mà nghỉ việc có phải bồi thường?

Chủ đề   RSS   
 • #604388 31/07/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1985)
  Số điểm: 65056
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1698 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Công chức đang bồi dưỡng lý luận chính trị mà nghỉ việc có phải bồi thường?

  Lý luận chính trị là nội dung đào tạo cán bộ, viên chức, công chức trong quá trình công tác được lựa chọn đề cử đi học để nâng cao trình độ chính trị. Vậy, trường hợp được cử đi bồi dưỡng lý luận chính trị mà công chức nghỉ việc thì có phải bồi thường?
   
  cong-chuc-dang-duoc-boi-duong-ly-luan-chinh-tri
   
  1. Lý luận chính trị là gì?
   
  Cụ thể tại khoản 1 Điều 3 Quy định 57-QĐ/TW năm 2022 có giải thích đào tạo lý luận chính trị là quá trình truyền thụ, tiếp thu hệ thống tri thức lý luận chính trị.
   
  Củng cố thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
   
  Đồng thời nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, nâng cao tầm nhìn, tư duy, phương pháp, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và vận dụng thực tiễn cho đội ngũ cán bộ. 
   
  2. Công chức được bồi dưỡng bao nhiêu cấp độ lý luận chính trị?
   
  Căn cứ Điều 3 Quy định 57-QĐ/TW năm 2022 đào tạo lý luận chính trị gồm ba cấp: Sơ cấp, trung cấp và cao cấp:
   
  - Sơ cấp lý luận chính trị là cấp đào tạo lý luận chính trị cơ sở cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên... ở cơ sở; trang bị những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kỹ năng vận dụng thực tiễn.
   
  - Trung cấp lý luận chính trị là cấp đào tạo lý luận chính trị cho đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở; trang bị cơ bản, có hệ thống, cập nhật về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức và hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo, quản lý và vận dụng thực tiễn.
   
  - Cao cấp lý luận chính trị là cấp đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý trung và cao cấp; trang bị cơ bản, hệ thống, thực tiễn và hiện đại, toàn diện về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao tầm nhìn, tư duy chiến lược; nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý và vận dụng thực tiễn.
   
  3. Công chức được bồi dưỡng những nội dung gì?
   
  Căn cứ Điều 16 Nghị định 101/2017/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 89/2021/NĐ-CP) quy định nội dung bồi dưỡng công chức gồm:
   
  - Lý luận chính trị.
   
  - Kiến thức quốc phòng và an ninh.
   
  - Kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước.
   
  - Kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm.
   
  4. Công chức nghỉ việc thì có phải bồi thường tiền bồi dưỡng lý luận chính trị
   
  Căn cứ Điều 7 Nghị định 101/2017/NĐ-CP quy định cán bộ, công chức, viên chức, được cử đi đào tạo từ trình độ trung cấp trở lên bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phải đền bù chi phí đào tạo khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
   
  - Tự ý bỏ học, bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trong thời gian đào tạo.
   
  - Không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp.
   
  - Đã hoàn thành và được cấp văn bằng tốt nghiệp khóa học nhưng bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết quy định tại Điều 5 hoặc Điều 6 Nghị định 101/2017/NĐ-CP.
   
  Như vậy, công chức, cán bộ, viên chức mà được cử đi đào tạo từ từ loại trung cấp lý luận chính trị trở lên mà tự ý bỏ học, bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trong thời gian đào tạo thì phải bồi thường.
   
  161 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (17/08/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận