Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực ODA của Bộ KHĐT

Chủ đề   RSS   
 • #605089 29/08/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2194)
  Số điểm: 76408
  Cảm ơn: 68
  Được cảm ơn 1619 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực ODA của Bộ KHĐT

  Bộ kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 1395/QĐ-BKHĐT công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  Theo đó, công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung như sau:

  Thủ tục tham gia chương trình, dự án khu vực

  (1) Trình tự thực hiện:

  Chương trình, dự án khu vực, toàn cầu (gọi tắt là Chương trình, dự án khu vực) là chương trình, dự án được tài trợ trên quy mô toàn cầu hoặc cho một nhóm nước thuộc một khu vực hay nhiều khu vực để thực hiện hoạt động hợp tác nhằm đạt được những mục tiêu xác định vì lợi ích của các bên tham gia và lợi ích chung của khu vực hoặc toàn cầu. 

  Sự tham gia của Việt Nam vào chương trình, dự án này có thể dưới hai hình thức:

  + Tham gia thực hiện một hoặc một số hoạt động đã được nhà tài trợ nước ngoài thiết kế sẵn trong chương trình, dự án khu vực; 

  + Thực hiện hoạt động tài trợ cho Việt Nam để xây dựng và thực hiện chương trình, dự án trong khuôn khổ chương trình, dự án khu vực.

  - Trường hợp chưa xác định được cơ quan chủ quản của chương trình, dự án khu vực:

  Bước 1: Trên cơ sở đề xuất tham gia chương trình, dự án khu vực của nhà tài trợ nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương Việt Nam tham gia chương trình, dự án khu vực và cơ quan chủ quản của chương trình, dự án đó.

  Bước 2: Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương Việt Nam tham gia chương trình, dự án khu vực và cơ quan chủ quản của chương trình, dự án khu vực.

  - Trường hợp xác định được cơ quan chủ quản của chương trình, dự án khu vực:

  Bước 1: Cơ quan chủ quản có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư kèm theo tài liệu chương trình, dự án khu vực của nhà tài trợ nước ngoài, trong đó nêu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của Việt Nam khi tham gia.

  Bước 2: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương tham gia chương trình, dự án khu vực.

  Bước 3: Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương Việt Nam tham gia chương trình, dự án khu vực.

  - Trường hợp nhà tài trợ nước ngoài cung cấp vốn ODA, vốn vay ưu đãi để xây dựng và thực hiện chương trình, dự án trong khuôn khổ chương trình, dự án khu vực:

  Bước 1: Thực hiện quy trình, thủ tục theo một trong hai trường hợp nêu trên.

  Bước 2: Trên cơ sở quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương Việt Nam tham gia chương trình, dự án khu vực và căn cứ loại chương trình, dự án, cơ quan chủ quản thực hiện lập, thẩm định, quyết định phê duyệt Văn kiện dự án đối với dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA không hoàn lại theo quy định tại Chương III của Nghị định 114/2021/NĐ-CP; lập, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư đối với chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi theo quy định tại Chương II Nghị định 114/2021/NĐ-CP.

  (2) Cách thức thực hiện:

  - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

  - Thông qua hệ thống bưu chính.

  (3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

  - Công văn của Cơ quan chủ quản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  - Tài liệu chương trình, dự án khu vực của nhà tài trợ nước ngoài.

  - Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

  - Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc (Riêng tài liệu chương trình, dự án khu vực của nhà tài trợ nước ngoài: 08 bộ)

  (4) Thời hạn giải quyết:

  -Theo quy định của Chính phủ.

  (5) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ.

  - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan chủ quản.

  Xem thêm các thủ tục hành chính tại Phụ lục 1

  Xem và tải Phụ lục 1

   

  Thủ tục hành chính trên được đăng tải trên Hệ thống văn bản pháp luật của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ: https://vbpl.mpi.gov.vn/ChiTiet/pdf.9fcc1a9e-757f-4754-adf2-721b34f830b1.

  Xem chi tiết tại  Quyết định 1395/QĐ-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 10.8.2023 và thay thế Quyết định 40/QĐ-BKHĐT

   
   
  81 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận