Công an, Quân đội có phải đóng thuế TNCN không?

Chủ đề   RSS   
 • #609477 16/03/2024

  btrannguyen
  Top 100
  Lớp 8

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (645)
  Số điểm: 10878
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 201 lần


  Công an, Quân đội có phải đóng thuế TNCN không?

  Công an, Quân đội nhân dân Việt Nam là những lực lượng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Người làm việc trong những lực lượng này có phải đóng thuế TNCN không? Bài viết sau đây sẽ giải đáp những thắc mắc trên.

  Công an, quân đội có phải nộp thuế TNCN không?

  Thu nhập chịu thuế của lực lượng Công an nhân dân

  Theo Điều 3 Thông tư 206/2013/TTLT-BTC-BCA, những khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công mà Công an nhân dân (CAND) phải nộp bao gồm:

  1) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công bằng tiền hoặc không bằng tiền ghi trong quyết định tuyển dụng, quyết định nâng lương, nâng bậc, thăng cấp bậc hàm hoặc ghi trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể.

  2) Các khoản phụ cấp, trợ cấp kể cả sinh hoạt phí mà người nộp thuế nhận được trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:

  - Các khoản phụ cấp, đặc thù trong Công an nhân dân

  - Các khoản phụ cấp đặc thù an ninh

  - Các khoản phụ cấp, trợ cấp được trừ theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân

  Các khoản phụ cấp, trợ cấp và mức phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế này phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định. Trường hợp khoản phụ cấp, trợ cấp nhận được cao hơn mức phụ cấp, trợ cấp theo hướng dẫn nêu trên thì phần vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế.

  3) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức trừ các khoản tiền thưởng sau đây:

  - Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, bao gồm cả tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng

  - Tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận.

  - Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận.

  - Tiền thưởng về phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

  - Tiền thưởng do có thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia; tiền thưởng do có thành tích nghiên cứu khoa học phục vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

  4) Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: 

  - Tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật

  - Tiền tham gia các dự án, đề án

  - Tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút

  - Tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hóa nghệ thuật, thể dục, thể thao

  - Tiền dịch vụ quảng cáo

  - Tiền dịch vụ khác; thù lao khác. 

  5) Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác. 

  6) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức thực hiện như hướng dẫn tại điểm c, d, đ Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

  Thu nhập chịu thuế của lực lượng Quân đội nhân dân

  Theo Điều 2 Thông tư 212/2013/TTLT-BTC-BQP, những khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công mà lực lượng Quân đội nhân dân (QĐND) phải nộp gồm:

  1) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công nhận được dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền theo quyết định tuyển dụng, quyết định nâng lương, bổ nhiệm, nâng ngạch, chuyển ngạch; phong, thăng quân hàm hoặc ghi trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể.

  2) Các khoản phụ cấp, trợ cấp kể cả sinh hoạt phí mà người nộp thuế nhận được trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:

  - Các khoản phụ cấp, trợ cấp đặc thù quốc phòng

  - Phụ cấp đặc thù ngành Cơ yếu

  - Các khoản phụ cấp, trợ cấp được trừ theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân

  Các khoản phụ cấp, trợ cấp và mức phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế này phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định. Trường hợp khoản phụ cấp, trợ cấp nhận được cao hơn mức phụ cấp, trợ cấp theo hướng dẫn nêu trên thì phần vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế.

  3) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức trừ các khoản tiền thưởng sau đây:

  - Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng bao gồm cả tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng

  - Tiền thưởng kèm theo các giải thưởng do các Hội, tổ chức thuộc các Tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị - xã hội, Tổ chức xã hội, Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Trung ương và địa phương trao tặng phù hợp với điều lệ của tổ chức đó và phù hợp với quy định của Luật Thi đua khen thưởng;

  - Tiền thưởng kèm theo giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước;

  - Tiền thưởng kèm theo Kỷ niệm chương, Huy hiệu;

  - Tiền thưởng kèm theo Bằng khen, Giấy khen.

  - Tiền thưởng kèm theo các giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế được nhà nước Việt Nam thừa nhận.

  - Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

  - Tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  - Tiền thưởng do có thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia; tiền thưởng do có thành tích nghiên cứu khoa học phục vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

  4) Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: 

  - Tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới

  - Tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; 

  - Tiền tham gia các dự án, đề án; 

  - Tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; 

  - Tiền tham gia biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; 

  - Tiền dịch vụ khác, thù lao khác. 

  5) Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác.

  6) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức thực hiện theo hướng dẫn tại điểm đ, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

  Như vậy, người làm việc trong lực lượng CAND, QĐND Việt Nam vẫn phải đóng thuế TNCN theo quy định của pháp luật. 

  Xem thêm: Bảng lương lực lượng vũ trang mới nhất 2024

  Căn cứ tính thuế và ai là người đứng ra nộp thuế?

  Đối với lực lượng Công an

  Căn cứ tính thuế được quy định tại Điều 4 Thông tư 206/2013/TTLT-BTC-BCA như sau:

  - Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập có tính chất tiền lương, tiền công là thu nhập tính thuế và thuế suất.

  - Thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ các khoản giảm trừ.

  - Thuế suất: Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương tiền công được áp dụng theo Biểu thuế lũy tiến từng phần hướng dẫn tại khoản 2, Điều 7 Thông tư.

  - Cách tính thuế: tổng số thuế tính theo từng bậc thu nhập, số thuế tính theo từng bậc thu nhập bằng thu nhập tính thuế của bậc thu nhập nhân (x) với thuế suất tương ứng của bậc thu nhập đó.

  Người nộp thuế được quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 5 Thông tư 206/2013/TTLT-BTC-BCA như sau:

  Hàng tháng, chậm nhất là ngày 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo, tổ chức trả thu nhập nộp số thuế đã khấu trừ lên cơ quan tài chính cấp trên.

  Đối với lực lượng QĐND

  Căn cứ tính thuế được quy định tại Điều 4 Thông tư 206/2013/TTLT-BTC-BCA như sau:

  - Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập có tính chất tiền lương, tiền công là thu nhập tính thuế và thuế suất.

  - Thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ các khoản giảm trừ.

  - Thuế suất: Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương tiền công được áp dụng theo Biểu thuế lũy tiến từng phần hướng dẫn tại khoản 2, Điều 7 Thông tư.

  - Cách tính thuế: tổng số thuế tính theo từng bậc thu nhập, số thuế tính theo từng bậc thu nhập bằng thu nhập tính thuế của bậc thu nhập nhân (x) với thuế suất tương ứng của bậc thu nhập đó.

  Người nộp thuế được quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 5 Thông tư 206/2013/TTLT-BTC-BCA như sau:

  Hàng tháng, tổ chức trả thu nhập phải nộp số thuế đã khấu trừ lên cơ quan tài chính cấp trên theo quy định.

  Như vậy, thuế của lực lượng CAND và QĐND Việt Nam sẽ do tổ chức trả thu nhập chi trả.

  Trên đây là toàn bộ những giải đáp về việc đóng thuế TNCN của lực lượng CAND, QĐND Việt Nam. Người đọc có thể tham khảo để nắm được quy định của pháp luật khi đóng thuế TNCN.

   
  6445 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn btrannguyen vì bài viết hữu ích
  admin (08/04/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận