Có xuất hóa đơn đối với khoản tiền lại chậm trả?

Chủ đề   RSS   
 • #533849 29/11/2019

  Có xuất hóa đơn đối với khoản tiền lại chậm trả?

   
  "Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT
   
  8. Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán sau đây:
   
  b) Hoạt động cho vay riêng lẻ, không phải hoạt động kinh doanh, cung ứng thường xuyên của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng.
   
  Ví dụ 5: Công ty cổ phần VC có tiền nhàn rỗi tạm thời chưa phục vụ hoạt động kinh doanh, Công ty cổ phần VC ký hợp đồng cho Công ty T vay tiền trong thời hạn 6 tháng và được nhận khoản tiền lãi thì khoản tiền lãi Công ty cổ phần VC nhận được thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. 
   
  Đồng thời tại Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC:
   
  7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:
   
  a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:
   
  “b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).
   
  => Như vậy trường hợp công ty cho vay tiền thì khoản tiền lãi cho vay thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Khi thu tiền lãi công ty phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi rõ "thu lãi tiền vay"; dòng thuế suất và số thuế GTGT không ghi và gạch chéo. 
   
  Tham khảo thêm Công văn 4044/CT-TTHT năm 2014 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành.  
   
  5089 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận