Có thể đòi công ty mẹ trả tiền thay công ty con được không?

Chủ đề   RSS   
 • #584032 15/05/2022

  Có thể đòi công ty mẹ trả tiền thay công ty con được không?

  Căn cứ Điều 194 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về tập đoàn kinh tế, tổng công ty như sau:
   
  1. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty thuộc các thành phần kinh tế là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty không phải là một loại hình doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân, không phải đăng ký thành lập theo quy định của Luật này.
   
  2. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty có công ty mẹ, công ty con và các công ty thành viên khác. Công ty mẹ, công ty con và mỗi công ty thành viên trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty có quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp độc lập theo quy định của pháp luật.
   
  Theo đó, các công ty con trong một tập đoàn là một pháp nhân độc lập, có tài sản riêng, có bộ máy điều hành quản lý riêng và tự chịu trách nhiệm về các khoản nợ cũng như các nghĩa vụ tài sản của mình. Như vậy, không thể đòi công ty mẹ trả tiền thay công ty con.
   
  283 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận