Có thể điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu?

Chủ đề   RSS   
 • #536154 31/12/2019

  Có thể điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu?

  Ban Quản lý dự án khắc phục thiên tai thành phố Hải Phòng đề nghị cơ quan chức năng giải đáp một số thắc mắc về kế hoạch đấu thầu và đơn giá dự thầu như sau: Về lập kế hoạch đấu thầu, trong Bảng số 1 của phần công việc đã thực hiện quy định tại Mẫu số 1 (Mẫu văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu) của Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, có cột số 3 ghi là cột “giá trị”. Vậy,“giá trị” ở đây là giá trị thực hiện mà đại diện A-B nghiệm thu hay giá trị hợp đồng? Trong Quyết định kế hoạch đấu thầu đã phê duyệt gồm 3 gói thầu được phê duyệt kế hoạch, nhưng 1 gói thầu rà phá bom mìn do thấy không cần thiết nên đơn vị không thực hiện, chỉ thực hiện lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu còn lại, vậy có được không? Theo quy định tại Mục 5, Điều 5 Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, nhà thầu phải tính toán và phân bổ chi phí dự phòng vào trong giá dự thầu. Tuy nhiên, nếu không phân bổ vào trong đơn giá thì trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp không có rủi ro xảy ra thì nhà thầu đương nhiên được hưởng toàn bộ phần giá trị này. Vậy, khi thanh tra, kiểm toán có xem đây là sai sót và giảm trừ không?

   
  9401 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Loanpham1508 vì bài viết hữu ích
  vulieu9102 (31/12/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #536178   31/12/2019

  Theo quy định tại Điều 9, Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trường hợp cần điều chỉnh một số nội dung thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt thì chỉ lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt cho nội dung điều chỉnh này mà không phải lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt lại cho nội dung khác đã được phê duyệt trước đó.

  Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh phải được đăng tải trước ngày có thời điểm đóng thầu, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 8 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

   
  Báo quản trị |  
 • #536550   31/12/2019

  vulieu9102
  vulieu9102
  Top 500
  Male


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/06/2019
  Tổng số bài viết (270)
  Số điểm: 2179
  Cảm ơn: 51
  Được cảm ơn 113 lần


  Có thể điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu

  Theo hướng dẫn tại Mẫu số 01 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải bao gồm phần công việc đã thực hiện. Trong đó, phải nêu cụ thể nội dung công việc hoặc tên gói thầu, đơn vị thực hiện, giá trị, văn bản phê duyệt (như Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Quyết định giao việc...). Trong trường hợp này, giá trị được hiểu là giá trúng thầu, giá hợp đồng tương ứng với giá ghi trong các văn bản phê duyệt.
   
  Trường hợp đã tiến hành nghiệm thu hợp đồng thì ghi giá trị nghiệm thu hợp đồng cùng với văn bản phê duyệt liên quan.
   
  Trường hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt bao gồm gói thầu rà phá bom mìn nhưng trong thực tế triển khai việc rà phá bom mìn không còn cần thiết thì có thể thực hiện điều chỉnh theo quy định tại Điều 9 Thông tư nêu trên.
   
  Liên quan đến chi phí dự phòng, Điểm b và Điểm a, Khoản 1, Điều 62 Luật Đấu thầu quy định, hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.
   
  Việc thanh toán đối với hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Tổng số tiền mà nhà thầu được thanh toán cho đến khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng.
   
  Giá dự thầu phải gồm cả chi phí dự phòng
   
  Khi áp dụng hợp đồng trọn gói, giá gói thầu để làm căn cứ xét duyệt trúng thầu phải bao gồm cả chi phí cho các yếu tố rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng, chi phí dự phòng trượt giá. Giá dự thầu phải bao gồm tất cả các chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng.
   
  Đối với trường hợp của đơn vị, chi phí dự phòng trong giá gói thầu phải bao gồm cả chi phí cho các yếu tố rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng và chi phí dự phòng trượt giá theo quy định nêu trên.
   
  Khi tham dự thầu, nhà thầu phải tính toán và phân bổ chi phí dự phòng vào trong giá dự thầu; khi đánh giá về tài chính, bên mời thầu không tách riêng phần chi phí dự phòng mà nhà thầu đã phân bổ trong giá dự thầu. Khi nhà thầu hoàn thành các nghĩa vụ theo đúng quy định hợp đồng thì nhà thầu được thanh toán số tiền bằng đúng giá trị ghi trong hợp đồng (bao gồm cả chi phí dự phòng) kể cả trong trường hợp không phát sinh về khối lượng hay trượt giá trong quá trình thực hiện.
   
  Liên quan đến việc xác định chi phí dự phòng trong giá gói thầu, chi phí dự phòng do chủ đầu tư xác định theo tính chất từng gói thầu nhưng không được vượt mức tối đa do pháp luật chuyên ngành quy định.
   
  Trường hợp gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng ngắn, không phát sinh rủi ro, trượt giá thì chi phí dự phòng được tính bằng không.
   
  Thông tin trao đổi cùng bạn.
   
  Báo quản trị |  
 • #536580   31/12/2019

  ChanhLe96
  ChanhLe96
  Top 150
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/07/2019
  Tổng số bài viết (560)
  Số điểm: 4470
  Cảm ơn: 17
  Được cảm ơn 110 lần


  Căn cứ Điều 37 Luật Đấu thầu 2013 và Điều 117 Nghị định 63/2014/NĐ-CP
   
  Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được hiểu là việc kiểm tra, đánh giá bằng văn bản của người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu sau khi dự án, dự toán mua sắm được phê duyệt hoặc đồng thời với quyết định phê duyệt dự án, dự toán mua sắm trong trường hợp đủ điều kiện.
   
  Khoản 1 và Khoản 2 Điều 117 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định:
   
  1. Trường hợp có lý do cần điều chỉnh giá gói thầu hoặc nội dung gói thầu, phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo các quy định của pháp luật trước thời điểm mở thầu, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 8 Điều này.
   
  2. Trường hợp dự toán được phê duyệt của gói thầu cao hơn hoặc thấp hơn giá gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt thì dự toán đó sẽ thay thế giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo nguyên tắc sau đây:
   
  a) Trường hợp dự toán được duyệt cao hơn giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhưng bảo đảm giá trị cao hơn đó không làm vượt tổng mức đầu tư của dự án, dự toán mua sắm được duyệt thì không phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trường hợp giá trị cao hơn đó làm vượt tổng mức đầu tư của dự án, dự toán mua sắm được duyệt thì phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu; nếu hình thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt không còn phù hợp thì phải điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu;
   
  ...
   
  Theo thông tin bạn cung cấp nhận thấy việc thay đổi kế hoạch nêu trên không làm vượt tổng mức đầu tư của dự án thì không phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Do đó, không cần phê duyệt KHLCNT phần bổ sung.
   
   
   
  Báo quản trị |