Có tham gia BHXH trước đó thì có được miễn tập sự viên chức?

Chủ đề   RSS   
 • #603967 13/07/2023

  Có tham gia BHXH trước đó thì có được miễn tập sự viên chức?

  Người trúng tuyển Giáo viên Mầm non Hạng III nhưng trước đó ký HĐLĐ đóng BHXH ở mức hạng IV thì có được tính để xem xét miễn thời gian tập sự, có được xếp lương ở bậc tương ứng?

  Xem xét miễn thời gian tập sự

  Căn cứ khoản 5 Điều 21 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định trường hợp thuộc diện miễn thực hiện chế độ tập sự thì giáo viên phải đáp ứng điều kiện như sau:

  + Đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc trong ngành giáo dục, lĩnh vực cần tuyển từ đủ 09 tháng trở lên;

  + Trong thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc đã làm những công việc chuyên môn nghịêp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

  Theo đó, người trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức. Nếu trước khi trúng tuyển viên chức đã có thời gian đóng BHXH bắt buộc tương ứng với thời gian tập sự của chức danh nghề nghiệp, có xác nhận của người đứng đầu đơn vị nơi làm việc thì được người có thẩm quyền xem xét miễn chế độ tập sự khi ban hành quyết định bổ nhiệm viên chức.

  Trường hợp được miễn chế độ tập sự, người này sẽ được tham gia khóa bồi dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm.

  Xếp ngạch, bậc lương đối với viên chức trúng tuyển

  Việc xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng thực hiện theo quy định Thông tư 02/2007/TT-BNV.

  Tại điểm a Khoản 1 Mục II Thông tư 02/2007/TT-BNV quy định việc xếp lương đối với ngạch lương mới như sau:

  “Trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới. Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính như sau: Nếu chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ bằng hoặc lớn hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới; nếu nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ.”

  Như vậy, khi được tuyển dụng vào viên chức thì sẽ được xếp bằng hoặc cao hơn mức lương hiện hưởng.

  Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính như sau: Nếu chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ bằng hoặc lớn hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới; nếu nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ.

  ==>> Theo đó, người trước khi trúng tuyển viên chức đã có thời gian đóng BHXH bắt buộc tương ứng với thời gian tập sự của chức danh nghề nghiệp, có xác nhận của người đứng đầu đơn vị nơi làm việc thì được người có thẩm quyền xem xét miễn chế độ tập sự khi ban hành quyết định bổ nhiệm viên chức. Trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới.

   

   
  156 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận