Cơ quan thuế có được giữ lại số tiền hoàn thuế TNCN để khấu trừ cho kỳ sau không?

Chủ đề   RSS   
 • #611815 22/05/2024

  btrannguyen
  Top 100
  Lớp 8

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (645)
  Số điểm: 10878
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 201 lần


  Cơ quan thuế có được giữ lại số tiền hoàn thuế TNCN để khấu trừ cho kỳ sau không?

  Nếu người nộp thuế TNCN có khoản nộp thừa thuộc trường hợp được hoàn thuế thì cơ quan thuế có được quyền giữ lại số tiền được hoàn để khấu trừ cho nghĩa vụ thuế kỳ sau không?

  Cơ quan thuế có được giữ lại số tiền hoàn thuế TNCN để khấu trừ cho kỳ sau không?

  Theo khoản 1 Điều 25 Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định về xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa, trong đó:

  Người nộp thuế có số tiền thuế nộp thừa, tiền chậm nộp nộp thừa, tiền phạt nộp thừa (sau đây gọi là khoản nộp thừa) theo quy định tại khoản 1 Điều 60 Luật Quản lý thuế thì được xử lý bù trừ hoặc hoàn trả như sau:

  - Bù trừ khoản nộp thừa với số tiền thuế còn nợ, tiền chậm nộp còn nợ, tiền phạt còn nợ (sau đây gọi là khoản nợ) hoặc trừ vào số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phát sinh phải nộp của lần tiếp theo (sau đây gọi là khoản thu phát sinh) trong các trường hợp:

  + Bù trừ với khoản nợ của người nộp thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) và cùng địa bàn thu ngân sách với khoản nộp thừa.

  + Bù trừ với khoản thu phát sinh của người nộp thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) và cùng địa bàn thu ngân sách với khoản nộp thừa.

  + Tổ chức trả thu nhập có số thuế thu nhập cá nhân nộp thừa thì thực hiện bù trừ theo quy định trên. Số thuế thu nhập cá nhân nộp thừa khi quyết toán được xác định bằng (=) số thuế nộp thừa của cá nhân uỷ quyền quyết toán trừ (-) số thuế còn phải nộp của cá nhân uỷ quyền quyết toán;

  Tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm trả cho cá nhân uỷ quyền quyết toán số thuế thu nhập cá nhân nộp thừa khi tổ chức chi trả quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

  + Bù trừ với khoản nợ hoặc khoản thu phát sinh có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) và cùng địa bàn thu ngân sách của người nộp thuế khác khi người nộp thuế không còn khoản nợ.

  + Trường hợp người nộp thuế có số tiền thuế nộp thừa bằng ngoại tệ thuộc trường hợp khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ quy định tại Điều 4 Thông tư 80/2021/TT-BTC khi thực hiện bù trừ phải quy đổi sang đồng Việt nam theo tỷ giá bán ra đầu ngày của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm xác định số thuế nộp thừa để bù trừ.

  - Hoàn trả, hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách

  Người nộp thuế có khoản nộp thừa sau khi thực hiện bù trừ theo hướng dẫn trên mà vẫn còn khoản nộp thừa hoặc không có khoản nợ thì người nộp thuế được gửi hồ sơ đề nghị hoàn trả hoặc hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu ngân sách nhà nước theo quy định tại Điều 42 Thông tư 80/2021/TT-BTC. Người nộp thuế được hoàn trả khoản nộp thừa khi người nộp thuế không còn khoản nợ.

  Như vậy, đối với người nộp thuế có số tiền thuế nộp thừa, tiền chậm nộp nộp thừa, tiền phạt nộp thừa, tức là thuộc các trường hợp được hoàn thuế TNCN thì họ có thể chọn bù trừ vào số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phát sinh phải nộp của lần tiếp theo, tuy nhiên phải đảm bảo kỳ sau cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) và cùng địa bàn thu ngân sách với khoản nộp thừa.

  Những trường hợp nào được hoàn thuế TNCN?

  Theo Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau đây:

  - Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;

  - Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;

  - Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Như vậy, người nộp thuế lớn hơn số thuế phải nộp, đã nộp nhưng thuộc trường hợp chưa phải nộp, và các trường hợp khác theo quy định sẽ được hoàn thuế TNCN.

  Điều kiện hoàn thuế TNCN là gì?

  Theo Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về hoàn thuế như sau:

  - Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế.

  - Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

  Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả.

  - Đối với cá nhân thuộc diện khai trực tiếp với cơ quan thuế có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế.

  Lưu ý, trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.

  Như vậy, nếu đáp ứng những điều kiện trên thì người nộp thuế TNCN sẽ được hoàn thuế.

   
  809 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn btrannguyen vì bài viết hữu ích
  admin (17/07/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận