Có lập hồ sơ yêu cầu với chỉ định thầu trong trường hợp chống dịch bệnh, cấp bách

Chủ đề   RSS   
 • #542898 31/03/2020

  Có lập hồ sơ yêu cầu với chỉ định thầu trong trường hợp chống dịch bệnh, cấp bách

  Hồ sơ yêu cầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ đề xuất và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ đề xuất nhằm lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.
   
  Theo quy định tại Điều 16 và Điều 17 Thông tư 58/2016/TT-BTC , quy định như sau:
   
  Điều 16. Quy trình chỉ định thầu thông thường
   
  1. Các gói thầu quy định tại Điều 15 Thông tư này (trừ gói thầu quy định tại Điểm a Khoản 1 và Khoản 2) áp dụng hình thức chỉ định thầu thông thường.
   
  2. Quy trình chỉ định thầu thông thường thực hiện theo quy định tại Điều 55 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.
   
  Điều 17. Quy trình chỉ định thầu rút gọn
   
  1. Đối với gói thầu quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 15, trừ gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước:
   
  Cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu xác định và giao cho nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực hiện ngay gói thầu. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày giao thầu, các bên phải hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu bao gồm: Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu, trong đó xác định yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng để thương thảo, hoàn thiện hợp đồng. Trên cơ sở kết quả thương thảo hợp đồng, cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu phê duyệt kết quả chỉ định thầu và ký kết hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu. Kết quả chỉ định thầu phải được công khai theo quy định.
  [...]
   
  => Theo đó, đối với gói thầu tại điểm a khoản 1 Điều 15 Thông tư 58/2016/TT-BTC áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn và không bắt buộc phải lập hồ sơ yêu cầu như hình thức chỉ định thầu thông thường.
   
  2916 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận