Có được ký giao dịch chứng khoán dưới dạng dữ liệu điện tử?

Chủ đề   RSS   
 • #583317 30/04/2022

  Có được ký giao dịch chứng khoán dưới dạng dữ liệu điện tử?

  Trong sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số hiện nay các bên thường có xu hướng sử dụng các loại văn bản dưới dạng dữ liệu điện tử để thuận tiện trong giao dịch và quản lý. Vậy trong giao dịch chứng khoán các bên có được sử dụng hợp đồng dưới dạng dữ liệu điện tử và sử dụng chữ ký số để giao dịch?
  Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 có quy định như sau:
  "Điều 89. Nghĩa vụ của công ty chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam
  ...
  4. Ký hợp đồng bằng văn bản với khách hàng khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng; cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin cho khách hàng."
  Đồng thời, tại Bộ luật dân sự 2015 có quy định như sau:
  "Điều 119. Hình thức giao dịch dân sự
  1. Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.
  Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản."
  Ngoài ra, tại Luật Giao dịch điện tử 2005 có quy định:
  "Điều 23. Nguyên tắc sử dụng chữ ký điện tử
  1. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, các bên tham gia giao dịch điện tử có quyền thỏa thuận:
  a) Sử dụng hoặc không sử dụng chữ ký điện tử để ký thông điệp dữ liệu trong quá trình giao dịch;
  b) Sử dụng hoặc không sử dụng chữ ký điện tử có chứng thực;
  c) Lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử trong trường hợp thỏa thuận sử dụng chữ ký điện tử có chứng thực."
  Như vậy, theo quy định trên luật quy định khi ký giao dịch chứng khoán các bên phải ký hợp đồng bằng văn bản. Theo đó, giao dịch thông qua dữ liệu điện tử vẫn được xem là văn bản. Do đó các bên trong quan hệ giao dịch chứng khoán vẫn có thể ký hợp đồng giao dịch dưới dạng dữ liệu điện tử và sử dụng chữ ký số trong hợp đồng. 
   
  250 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #583434   30/04/2022

  Có được ký giao dịch chứng khoán dưới dạng dữ liệu điện tử?

  Chữ ký điện tử đã được Việt Nam thừa nhận và có Luật giao dịch điện tử năm 2005 quy định về vấn đề này. Nên trong trường hợp không có quy định hợp đồng, giao dịch bắt buộc bằng chữ ký viết tay thì việc sử dụng chữ ký điện tử là hoàn toàn có giá trị pháp lý nếu đáp ứng các quy định về Luật Giao dịch điển tử và các văn bản có liên quan.

   
  Báo quản trị |