Cổ đông sáng lập chết thì người thừa kế có đương nhiên trở thành cổ đông của công ty không?

Chủ đề   RSS   
 • #595415 11/12/2022

  minhtai99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (412)
  Số điểm: 3785
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 119 lần


  Cổ đông sáng lập chết thì người thừa kế có đương nhiên trở thành cổ đông của công ty không?

  Theo Điều 127 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định chuyển nhượng cổ phần, theo đó:

  1. Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.

  2. Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng hoặc giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc người đại diện theo ủy quyền của họ ký. Trường hợp giao dịch trên thị trường chứng khoán thì trình tự, thủ tục chuyển nhượng được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

  3. Trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của cổ đông đó trở thành cổ đông của công ty.

  4. Trường hợp cổ đông là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cổ phần của cổ đông đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.

  5. Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại công ty cho cá nhân, tổ chức khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Cá nhân, tổ chức được tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ trở thành cổ đông của công ty.

  6. Cá nhân, tổ chức nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành cổ đông công ty từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại khoản 2 Điều 122 của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông.

  7. Công ty phải đăng ký thay đổi cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu của cổ đông có liên quan trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu theo quy định tại Điều lệ công ty.

  Nếu cổ đông sáng lập là cá nhân chết có để lại di sản thừa kế là cổ phần hoặc thừa kế theo pháp luật thì người thừa kế số cổ đông đó sẽ đương nhiên trở thành cổ đông của công ty.

   
  830 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn minhtai99 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (12/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #596595   31/12/2022

  vuthienan134
  vuthienan134
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (352)
  Số điểm: 3840
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 30 lần


  Cổ đông sáng lập chết thì người thừa kế có đương nhiên trở thành cổ đông của công ty không?

  Cảm ơn bài viết của tác giả. Như vậy, cổ đông sáng lập chết mà có để lại di sản thừa kế là cổ phần hoặc thừa kế theo pháp luật thì người thừa kế số cổ đông sẽ mặc nhiên trở thành cổ đông của công ty. Ngoài ra, đối với trường hợp người thừa kế từ chối nhận thừa kế thì phần cổ đông của người cổ đông sáng lập đã chết sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #596678   31/12/2022

  anhhong58
  anhhong58
  Top 150
  Lớp 4

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (497)
  Số điểm: 5101
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 51 lần


  Cổ đông sáng lập chết thì người thừa kế có đương nhiên trở thành cổ đông của công ty không?

  Cảm ơn tác giả vì chia sẻ thông tin về vấn đề này.

  Mình đồng tình với quan điểm của tác giả, khác với trường hợp tặng cho thì người được tặng cho không chắc chắn sẽ trở thành cô đông của công ty mà còn cần sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, đối với trường hợp nhận thừa kế là cổ phần thì người được nhận thừa kế sẽ đương nhiên trở thành cô đông (nếu người này không từ chối nhận hoặc chuyển nhượng, tặng cho người khác).

   
  Báo quản trị |  
 • #596827   02/01/2023

  Cổ đông sáng lập chết thì người thừa kế có đương nhiên trở thành cổ đông của công ty không?

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn! Trong trường hợp có những người thừa kế của cổ đông sáng lập đã mất đủ điều kiện để nhận thừa kế, những người đó phải thông báo về việc hưởng thừa kế cho Công ty và trở thành cổ đông sáng lập của Công ty từ thời điểm các thông tin của họ được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông.

   
  Báo quản trị |  
 • #597425   27/01/2023

  Cổ đông sáng lập chết thì người thừa kế có đương nhiên trở thành cổ đông của công ty không?

  Cảm ơn chia sẻ của tác giả, tuy nhiên cũng cần lưu ý: Những người thừa kế theo di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật của cổ đông sáng lập sẽ tiến hành khai nhận di sản.

  Trường hợp di sản thừa kế được chia theo pháp luật thì những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất (vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết) tiến hành khai nhận di sản.

   
  Báo quản trị |