Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ quyền hạn của Cục Quản lý xây dựng công trình ?

Chủ đề   RSS   
 • #606020 11/10/2023

  Hong312
  Top 75
  Lớp 5

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (851)
  Số điểm: 7297
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 135 lần


  Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ quyền hạn của Cục Quản lý xây dựng công trình ?

  Cục Quản lý xây dựng công trình là tổ chức trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, diêm nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng.

  Cục Quản lý xây dựng công trình là cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn trên phạm vi cả nước. Cục Quản lý xây dựng công trình có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật. Trụ sở của Cục đặt tại thành phố Hà Nội.

  Cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý xây dựng công trình

  Theo Điều 3 Quyết định 3969/QĐ-BNN-TCCB cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý xây dựng công trình bao gồm

  - Lãnh đạo Cục: Có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  - Các tổ chức tham mưu:

  Văn phòng Cục;

  Phòng Kế hoạch, Tổng hợp;

  Phòng Thẩm định và Chuẩn bị đầu tư;

  Phòng Quản lý thi công và Chất lượng công trình;

  Phòng Chế độ, dự toán;

  Văn phòng đại diện Cục phía Nam, tại thành phố Hồ Chí Minh.

  Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình có trách nhiệm sắp xếp, tổ chức lại các phòng, văn phòng theo quy định của pháp luật.

  - Đơn vị sự nghiệp công lập

  Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Quản lý xây dựng công trình

  Theo Điều 2 Quyết định 3969/QĐ-BNN-TCCB Cục Quản lý xây dựng công trình có các nhiệm vụ quyền hạn sau

  - Trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Các dự thảo nghị định, nghị quyết của Chính phủ; quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật khác về quản lý đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn; Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, hàng năm, cơ chế, chính sách và các chương trình, đề án, dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

  - Trình Bộ ban hành quyết định, chỉ thị, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật; tổ chức xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về quản lý chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục và quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành.

  -  Ban hành, tham mưu trình Bộ ban hành các văn bản cá biệt và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý đầu tư xây dựng công trình chuyên ngành phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi quản lý của Cục.

  - Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp báo cáo thực hiện các cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về chuyên ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục; chỉ đạo và tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục.

  - Quản lý giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng công trình

  - Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đầu tư phát triển

  - Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn về xây dựng trong việc thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh thành phố, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quyết định đầu tư theo phân công, phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng.

  - Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn về xây dựng và cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư trong việc thẩm định, tham mưu phê duyệt, triển khai trong giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý (không bao gồm các dự án Bộ phân công, phân cấp, ủy quyền cho đơn vị khác)

  Ngoài ra,  thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng.

  Trên đây là các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cục quản lý xây dựng công trình theo Quyết định 3969/QĐ-BNN-TCCB có hiệu lực từ ngày 27/09/2023.

   

   

   
  157 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận