Chuyển xếp lương đối với người được tuyển vào làm công chức

Chủ đề   RSS   
 • #602095 26/04/2023

  Chuyển xếp lương đối với người được tuyển vào làm công chức

  Đối với người làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) được tiếp nhận vào làm viên chức thì cách xếp lương như thế nào? Thời gian làm việc theo HĐLĐ trước đó có được tính xếp lương không?

  Cách xếp lương đối với trường hợp người lao động được tiếp nhận vào làm công chức
   
  Theo quy định tại Thông tư 79/2005/TT-BNV đối với trường hợp người lao động trước đó làm việc theo hợp đồng lao động được tiếp nhận vào làm công chức, viên chức ở đơn vị thì cách xếp lương như sau:
   
  - Trường hợp được bố trí làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ trong cơ quan Nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp của Nhà nước theo đúng trình độ chuyên môn của chuyên ngành đã được đào tạo.
   
  Nếu có trình độ đại học trở lên thì bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch chuyên viên và tương đương (loại A1); nếu có trình độ cao đẳng thì bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch công chức, viên chức loại A0; nếu có trình độ trung cấp hoặc qua đào tạo tại các trường dạy nghề thì bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch cán sự và tương đương (loại B); nếu có trình độ sơ cấp hoặc qua học nghề theo hình thức kèm cặp tại doanh nghiệp thì bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch nhân viên kỹ thuật (mã số 01.007); nếu chưa qua đào tạo thì bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch nhân viên phục vụ (mã số 01.009). Việc chuyển xếp lương vào ngạch công chức, viên chức được bổ nhiệm được căn cứ vào thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định (trừ thời gian tập sự hoặc thử việc khi tuyển dụng lần đầu vào làm việc ở cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước hoặc ở công ty Nhà nước) để xếp vào bậc lương trong ngạch công chức, viên chức được bổ nhiệm theo cách tính sau:
   
  Tính từ bậc 1 của ngạch được bổ nhiệm, cứ sau mỗi khoảng thời gian 3 năm (đủ 36 tháng) đối với các ngạch công chức, viên chức loại A0 và loại A1 và cứ sau mỗi khoảng thời gian 2 năm (đủ 24 tháng) đối với các ngạch công chức, viên chức từ loại B trở xuống (nếu có thời gian đứt quãng mà chưa hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì được cộng dồn) được xếp lên 1 bậc lương trong ngạch được bổ nhiệm. Trường hợp trong thời gian công tác có năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc bị kỷ luật (một trong các hình thức khiển trách, cảnh cao, cách chức) thì cứ mỗi năm (tính đủ 12 tháng) không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc bị kỷ luật không được tính vào thời gian để xếp lên bậc lương cao hơn trong ngạch được bổ nhiệm.
   
  Sau khi quy đổi thời gian để xếp vào bậc lương trong ngạch công chức, viên chức được bổ nhiệm nêu trên, nếu có số tháng chưa đủ 36 tháng (đối với công chức, viên chức loại A0 và loại A1) hoặc chưa đủ 24 tháng (đối với công chức, viên chức từ loại B trở xuống), thì số tháng này được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) trong ngạch được bổ nhiệm.
   
  - Trường hợp không làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ theo đúng chuyên ngành đã được đào tạo, thì thực hiện bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch công chức, viên chức cho phù hợp với vị trí và chuyên môn, nghiệp vụ của công việc mới được đảm nhiệm. Cách chuyển xếp lương vào ngạch viên chức, công chức được bổ nhiệm đối với các trường hợp này thực hiện như cách chuyển xếp lương hướng dẫn nêu trên. 
   
  =>> Việc chuyển xếp lương cho người lao động được tiếp nhận vào làm công chức sẽ thực hiện theo hướng dẫn nêu trên.
   
  Thời gian làm việc theo hợp đồng lao động có được tính làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương phù hợp với vị trí việc làm khi được tiếp nhận làm công chức?
   
  Căn cứ Điều 19 Nghị định 138/2020/NĐ-CP thì đối với người được tuyển dụng vào làm công chức thời gian làm việc trước đó được tính làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận khi đáp ứng điều kiện:
   
  - Được tuyển dụng vào làm công chức được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm
   
  - Có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước ngày tuyển dụng vào làm công chức ở trình độ đào tạo tương ứng với trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển
   
  =>> Như vậy, được bố trí đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm và có thời gian đóng BHXH trước ngày tuyển dụng vào làm công chức ở trình độ đào tạo tương ứng với trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển. Thì khoản thời gian làm việc theo hợp đồng lao động trước đó sẽ được tính làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương phù hợp.
   
  - Tuy nhiên, nếu được bố trí đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm nhưng thời gian công tác đóng BHXH ở trình độ đào tạo trước ngày được tiếp nhận vào làm công chức không tương ứng với trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển thì khoản thời gian làm việc theo hợp đồng lao động trước đó sẽ không được tính để làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương phù hợp.
   
  =>> Trên đây là quy định đã hướng dẫn chi tiết cho việc xếp lương và thời gian để được tính làm căn cứ xếp lương cho người lao động được tiếp nhận vào làm công chức.
   
   
  239 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận