Chuyển từ công ty TNHH sang công ty cổ phần có bắt buộc có cổ đông sáng lập?

Chủ đề   RSS   
 • #606735 10/11/2023

  danluan123
  Top 50
  Male
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (1126)
  Số điểm: 8210
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 93 lần


  Chuyển từ công ty TNHH sang công ty cổ phần có bắt buộc có cổ đông sáng lập?

  Chuyển từ công ty TNHH sang công ty cổ phần có bắt buộc có cổ đông sáng lập?

  Có thể thấy trong công ty cổ phần thì đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập của công ty cổ phần.Tuy nhiên, đối với công ty TNHH thì không có cổ đông sáng lập nhưng khi chuyển từ công ty TNHH sang công ty cổ phần có bắt buộc có cổ đông sáng lập hay không?

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluat/ẢNH BÀI VIẾT/Visa CÓ ĐƯỢC THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG (46).png

  Căn cứ Khoản 1 Điều 120 Luật doanh nghiệp 2020 quy định về Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập

  - Công ty cổ phần mới thành lập phải có ít nhất 03 cổ đông sáng lập. Công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước hoặc từ công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc được chia, tách, hợp nhất, sáp nhập từ công ty cổ phần khác không nhất thiết phải có cổ đông sáng lập; trường hợp này, Điều lệ công ty trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc các cổ đông phổ thông của công ty đó.

  - Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán khi đăng ký thành lập doanh nghiệp.

  - Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông sáng lập dự định chuyển nhượng cổ phần phổ thông thì không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phần đó.

  - Các hạn chế quy định tại khoản 3 Điều này không áp dụng đối với cổ phần phổ thông sau đây:

  + Cổ phần mà cổ đông sáng lập có thêm sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp;

  + Cổ phần đã được chuyển nhượng cho người khác không phải là cổ đông sáng lập.

  Hồ sơ đăng ký công ty cổ phần có bao gồm danh sách các cổ đông sáng lập?

  Căn cứ Khoản 3 Điều 22 Luật doanh nghiệp 2020 quy định về Hồ sơ đăng ký công ty cổ phần như sau:

  -  Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

  -  Điều lệ công ty.

  -  Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

  -  Bản sao các giấy tờ sau đây:

  + Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;

  + Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

  Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

  + Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

  Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập theo quy định hiện hành?

  Căn cứ Điều 120 Luật doanh nghiệp 2020 quy định về Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập như sau:

  - Công ty cổ phần mới thành lập phải có ít nhất 03 cổ đông sáng lập. Công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước hoặc từ công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc được chia, tách, hợp nhất, sáp nhập từ công ty cổ phần khác không nhất thiết phải có cổ đông sáng lập; trường hợp này, Điều lệ công ty trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc các cổ đông phổ thông của công ty đó.

  - Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán khi đăng ký thành lập doanh nghiệp.

  - Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông sáng lập dự định chuyển nhượng cổ phần phổ thông thì không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phần đó.

  - Các hạn chế quy định tại khoản 3 Điều này không áp dụng đối với cổ phần phổ thông sau đây:

  + Cổ phần mà cổ đông sáng lập có thêm sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp;

  + Cổ phần đã được chuyển nhượng cho người khác không phải là cổ đông sáng lập.

  Do đó, về nguyên tắc thì Công ty cổ phần mới thành lập phải có ít nhất 03 cổ đông sáng lập. Công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước hoặc từ công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc được chia, tách, hợp nhất, sáp nhập từ công ty cổ phần khác không nhất thiết phải có cổ đông sáng lập. Bên cạnh đó, Hồ sơ đăng ký công ty cổ phần sẽ  bao gồm danh sách các cổ đông sáng lập theo quy định viện dẫn nêu trên.

   
  57 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận