Chuyển nhượng cổ phần có bắt buộc phải thanh toán trước mới được ghi vào sổ cổ đông?

Chủ đề   RSS   
 • #604837 18/08/2023

  Chuyển nhượng cổ phần có bắt buộc phải thanh toán trước mới được ghi vào sổ cổ đông?

  Thời điểm xác nhận tư cách cổ đông khi chuyển nhượng cổ phần trong Công ty cổ phần? Khi chuyển nhượng cổ phần có bắt buộc phải thanh toán trước mới được ghi vào sổ cổ đông?

  Thời điểm xác nhận tư cách cổ đông khi chuyển nhượng cổ phần trong Công ty cổ phần?

  Tại  Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về việc Chuyển nhượng cổ phần như sau:

  - Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần.

  Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.

  - Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng hoặc giao dịch trên thị trường chứng khoán.

  Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc người đại diện theo ủy quyền của họ ký.

  Trường hợp giao dịch trên thị trường chứng khoán thì trình tự, thủ tục chuyển nhượng được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

  - Trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của cổ đông đó trở thành cổ đông của công ty.

  - Trường hợp cổ đông là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cổ phần của cổ đông đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.

  - Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại công ty cho cá nhân, tổ chức khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Cá nhân, tổ chức được tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ trở thành cổ đông của công ty.

  - Cá nhân, tổ chức nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành cổ đông công ty từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại khoản 2 Điều 122 Luật Doanh nghiệp 2020 được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông.

  - Công ty phải đăng ký thay đổi cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu của cổ đông có liên quan trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu theo quy định tại Điều lệ công ty.

  Theo  Luật Doanh nghiệp 2020 quy định Sổ đăng ký cổ đông phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

  - Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

  - Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

  - Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp;

  - Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;

  - Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.

  Theo đó, cá nhân, tổ chức nhận cổ phần chỉ trở thành cổ đông công ty từ thời điểm các thông tin của họ được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông theo quy định nêu trên.

  Có bắt buộc phải thanh toán trước mới được ghi vào sổ cổ đông?

  Hiện luật không quy định bắt buộc phải thanh toán trước. Tuy nhiên, đối với nội dung sổ đăng ký cổ đông có tiêu chí Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp. Theo đó, chỉ khi hoàn tất việc chuyển nhượng mới thực hiện bước ghi vào sổ đăng ký cổ đông.

   
  194 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận