Chuyển mục đích sử dụng đất

Chủ đề   RSS   
 • #580512 20/02/2022

  ngothanhtao

  Sơ sinh

  Vietnam --> Cần Thơ
  Tham gia:04/08/2012
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 45
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Chuyển mục đích sử dụng đất

  Cho mình hỏi: Cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất diện tích khoảng 6ha từ đất trồng cây hàng năm khác và đất trồng cây lâu năm sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Vậy trường hợp này trước khi chuyển mục đích sử dụng đất, cá nhân sử dụng đất có phải lập dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh, báo cáo đánh giá tác động môi trường không. Thẩm quyền giải quyết đối với trường hợp này.

   

   
  219 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #583104   27/04/2022

  Chuyển mục đích sử dụng đất

  Đất trồng cây hằng năm khác và đất trồng cây lâu năm thuộc nhóm đất nông nghiệp.

  Theo quy định tại d Khoản 1 Điều 57 Luật đất đai 2013, khi chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp thì phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nhà nước quyết định mục đích sử dụng đất thông qua quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

  Điều 52 Luật đất đai 2013 quy đinh:

  Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

  1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

  2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

   

  Thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018:

  “Điều 45. Thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
  1. Thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất:
  a) Việc quyết định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch;

  b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.
  Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.
  2. Thẩm quyền quyết định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất:
  a) Quốc hội quyết định kế hoạch sử dụng đất quốc gia;
  b) Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, kế hoạch sử dụng đất an ninh, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh;
  c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.
  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật này trước khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.”

   
  Báo quản trị |