Chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN viên chức thiết bị, thí nghiệm

Chủ đề   RSS   
 • #607489 14/12/2023

  Chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN viên chức thiết bị, thí nghiệm

  Mục đích Chương trình Bồi dưỡng kiến thức chung giúp học viên có được những kiến thức cốt lõi về quản lý nhà nước về giáo dục, công tác thiết bị, thí nghiệm và những phẩm chất của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp.
   
  Căn cứ Mục IV Chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức thiết bị, thí nghiệm ban hành kèm theo Quyết định 2774/QĐ-BGDĐT năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành:
   
  1. Chuyên đề 1: Quản lý nhà nước về giáo dục (8 tiết)
   
  - Yêu cầu cần đạt:
   
  + Trình bày được vị trí, vai trò của quản lý nhà nước về giáo dục; chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong bộ máy quản lý nhà nước về giáo dục.
   
  + Trình bày được nguyên tắc của quản lý nhà nước về giáo dục; cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về giáo dục.
   
  + Hiểu được nội dung cơ bản của quản lý nhà nước về giáo dục.
   
  + Trình bày được vai trò của công tác quản lý nhà nước; nguyên tắc quản lý nhà nước về giáo dục.
   
  + Nắm được khái quát về quy chế tổ chức và hoạt động của các trường trung học và trường chuyên biệt công lập.
   
  - Nội dung:
   
  + Khái quát về quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục
   
  Vị trí, vai trò của quản lý nhà nước về giáo dục
   
  Nguyên tắc của quản lý nhà nước về giáo dục
   
  Nội dung của quản lý nhà nước về giáo dục
   
  Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về giáo dục
   
  Chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong bộ máy quản lý nhà nước về giáo dục
   
  + Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục
   
  Khái quát về cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục
   
  Phân loại cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục
   
  Các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục
   
  + Khái quát về quy chế tổ chức và hoạt động của các trường trung học và trường chuyên biệt công lập.
   
  Tổ chức quản lý nhà trường trung học và trường chuyên biệt công lập
   
  Tổ chức hoạt động giáo dục trường trung học và trường chuyên biệt công lập
   
  2. Chuyên đề 2: Công tác thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập (8 tiết)
   
  - Yêu cầu cần đạt:
   
  + Trình bày được vai trò của công tác thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập.
   
  + Mô tả được nhiệm vụ, đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của viên chức thiết bị, thí nghiệm; trách nhiệm của viên chức thiết bị, thí nghiệm với nghề nghiệp; với học sinh; với các đồng nghiệp và các bên liên quan;
   
  + Mô tả được định hướng đổi mới công tác thiết bị, thí nghiệm phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.
   
  + Thảo luận, đề xuất, chọn phương án thực hiện nhiệm vụ quản lý thiết bị và phối hợp tổ chức thực hành, thí nghiệm theo yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.
   
  - Nội dung:
   
  + Tổng quan công tác thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập.
   
  Vai trò của công tác thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập.
   
  Nhiệm vụ của viên chức thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập.
   
  Đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của viên chức thiết bị, thí nghiệm
   
  + Định hướng đổi mới công tác thiết bị, thí nghiệm phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.
   
  Công tác thiết bị, thí nghiệm trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018
   
  Định hướng đổi mới công tác thiết bị, thí nghiệm theo xu hướng hiện đại.
   
  3. Chuyên đề 3: Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của viên chức thiết bị, thí nghiệm (4 tiết)
   
  - Yêu cầu cần đạt:
   
  + Phân tích được những yêu cầu về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của viên chức thiết bị, thí nghiệm.
   
  + Thảo luận đưa ra được các cách ứng xử với các tình huống trong công tác quản lý quản lý thiết bị và phối hợp tổ chức thực hành, thí nghiệm.
   
  + Đề xuất được cách ứng xử của viên chức thiết bị, thí nghiệm trong một số tình huống có thể xảy ra trong quá trình quản lý thiết bị và phối hợp tổ chức thực hành, thí nghiệm.
   
  - Nội dung:
   
  + Trách nhiệm của viên chức thiết bị, thí nghiệm với nghề nghiệp; với học sinh; với đồng nghiệp và các bên liên quan
   
  + Những phẩm chất của viên chức thiết bị, thí nghiệm trong môi trường giáo dục
   
  Như vậy, Phần kiến thức chung Chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức thiết bị, thí nghiệm gồm 3 chuyên đề quy định tại Quyết định 2774/QĐ-BGDĐT năm 2023.
   
  85 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận