Chức năng quyền hạn cụ thể của Kế toán trưởng?

Chủ đề   RSS   
 • #539631 28/02/2020

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1294)
  Số điểm: 9959
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 196 lần


  Chức năng quyền hạn cụ thể của Kế toán trưởng?

  Chức năng nhiệm vụ cụ thể của Kế toán trưởng mình kiểm tra quy định tại Điều 55 Luật Kế toán 2015:

  “Điều 55. Trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng
  1. Kế toán trưởng có trách nhiệm sau đây:
  a) Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán;
  b) Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của Luật này;
  c) Lập báo cáo tài chính tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.
  2. Kế toán trưởng có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.
  3. Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, ngoài các quyền quy định tại khoản 2 Điều này còn có các quyền sau đây:
  a) Có ý kiến bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán về việc tuyển dụng, thuyên chuyển, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật người làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ;
  b) Yêu cầu các bộ phận liên quan trong đơn vị kế toán cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu liên quan đến công việc kế toán và giám sát tài chính của kế toán trưởng;
  c) Bảo lưu ý kiến chuyên môn bằng văn bản khi có ý kiến khác với ý kiến của người ra quyết định;
  d) Báo cáo bằng văn bản cho người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán trong đơn vị; trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người đã ra quyết định hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định đó”.

  Nhìn chung chúng ta có thể hiểu:
  Chức năng của kế toán trưởng:
  •    Quản lý các nhân viên kế toán
  •    Là người điều tra, giám sát việc dùng nguồn tài chính, nhân lực của doanh nghiệp một cách hiệu quả. Tổng hợp và sắp xếp để báo cáo và trình bày trước ban điều hành công ty
  •    Hoàn thành các công việc mà được doanh nghiệp giao phó
  •    Giám sát các hoạt động buôn bán của doanh nghiệp phân tích và tổng hợp nguồn tài chính.
  •    Là người lập và trình bày các kế hoạch của công việc, giấy tờ thuộc bộ phận kế toán, xây dựng việc kiểm kê một cách hiệu quả
  •    Đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc và luật định của nhà nước về doanh nghiệp
  •    Tổ chức công việc theo quy định của phát luật dựa trên quy mô và hoạt động buôn bán của doanh nghiệp
  •    Bảo đảm công việc của bộ phận kế toán làm việc một cách hiệu quả.
  •    Tổ chức việc kiểm kê tài sản, và các nguồn tài sản khác của công ty
  •    Đảm bảo tính hợp pháp, tính kịp thời và tính chính xác trong việc lập sổ sách tài liệu kế toán, tính toán giá thành sản phẩm, mức lương, các bút toán tính thuế, bảo hiểm, công nợ với chủ đầu tư, khách hàng, ngân hàng cũng như các đối tác buôn bán khác.
  •    Kiểm soát quy trình lập tài liệu sổ sách
  •    Tham gia vào việc phân tích hoạt động buôn bán của doanh nghiệp xác định các nguồn dự trữ nguồn tài chính nội bộ giúp giảm các chi phí của doanh nghiệp
  •    Đưa ra các cách giải quyết về mặt tài chính cho doanh nghiệp, tư vấn cho ban lãnh đạo công ty để có thể đảm bảo nguồn lợi tài chính cho doanh nghiệp
  •    Đưa ra các kiến nghị phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh và các giải pháp để thu hút nguồn tài chính cho ngân sách
  •    Thực hiện các giao dịch với ngân hàng trong việc vay tín dụng, là người ngoại giao của công ty trong lĩnh vực tài chính
  •    Là người có nhiệm vụ kết nối bộ phận kế toán với các bộ phận khác trong công ty
  •    …….

  Quyền hạn của kế toán trưởng
  •    Phổ biến chủ trương của lãnh đạo về công việc
  •    Là người chỉ đạo về mặt chuyên môn cho các kế toán viên khác
  •    Ký duyệt các tài liệu kế toán, các văn bản liên quan đến nghiệp vụ
  •    Yêu cầu các bộ phận trong công ty cùng nhau phối hợp để có thể thực hiện các công việc chuyên môn có liên quan.
  •    Được tham gia vào công tác tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, đề bạt vị trí cho các kế toán viên, thủ kho, thủ quỹ trong doanh nghiệp theo quy định của doanh nghiệp.
  •    …..

   
  510 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận