Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện chiến lược và khoa học pháp lý?

Chủ đề   RSS   
 • #605824 03/10/2023

  Hong312
  Top 75
  Lớp 5

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (814)
  Số điểm: 6890
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 131 lần


  Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện chiến lược và khoa học pháp lý?

  Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp có chức năng nghiên cứu chiến lược, chính sách về xây dựng, thi hành pháp luật và các lĩnh vực công tác khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, góp phần thực hiện cải cách pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ; làm đầu mối thông tin khoa học pháp lý thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

  Cơ cấu tổ chức của Viện chiến lược và khoa học pháp lý

  Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý (sau đây gọi là Viện) chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và chịu sự quản lý nhà nước về khoa học của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

  Viện là đơn vị có tư cách pháp nhân, có trụ sở tại thành phố Hà Nội, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

  Viện có tên giao dịch quốc tế là Institute for Legal Strategy and Science (viết tắt là ILSS).

  Theo Điều 3 Quyết định 1229/QĐ-BTP cơ cấu tổ chức của Viện gồm

  -Lãnh đạo Viện: Lãnh đạo Viện gồm có Viện trưởng và các Phó Viện trưởng, số lượng Phó Viện trưởng thực hiện theo quy định pháp luật và của Bộ.

  Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Viện.

  Các Phó Viện trưởng giúp Viện trưởng quản lý, điều hành hoạt động của Viện; được Viện trưởng phân công trực tiếp quản lý một số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác; chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và trước pháp luật về những lĩnh vực, nhiệm vụ công tác được phân công.

  - Các tổ chức trực thuộc Viện:

  + Phòng Quản lý khoa học và Hành chính - Tổng hợp;

  + Ban nghiên cứu Chiến lược xây dựng, thi hành pháp luật và quản lý Ngành;

  + Ban nghiên cứu Pháp luật hình sự và cải cách tư pháp;

  + Ban nghiên cứu Pháp luật hành chính - nhà nước;

  + Ban nghiên cứu Pháp luật dân sự - kinh tế;

  + Ban nghiên cứu Pháp luật quốc tế;

  + Trung tâm Thông tin - Thư viện.

  - Việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị trực thuộc Viện do Bộ trưởng quyết định trên cơ sở đề nghị của Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

  - Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa các tổ chức trực thuộc Viện do Viện trưởng quy định.

  - Số lượng người làm việc của Viện do Bộ trưởng quyết định phân bổ trên cơ sở đề nghị của Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

  Viện chiến lược và khoa học pháp lý  có các nhiệm vụ, quyền hạn chính sau

  - Xây dựng, trình Bộ trưởng chiến lược phát triển ngành Tư pháp, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, dự thảo văn bản về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ Tư pháp để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; tham gia xây dựng, thẩm định, góp ý các dự án, dự thảo văn bản theo phân công của Lãnh đạo Bộ hoặc theo yêu cầu của các đơn vị thuộc Bộ, đơn vị thuộc các Bộ, ngành khác có liên quan; cung cấp các ý kiến khoa học đối với các vấn đề lớn, quan trọng trong các lĩnh vực chuyên ngành của Bộ.

  - Nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, kinh nghiệm trong nước và quốc tế, đề xuất và làm đầu mối theo dõi việc tổ chức thực hiện các chủ trương, định hướng về tư pháp, pháp luật trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; về xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

  - Xây dựng, trình Bộ trưởng kế hoạch công tác dài hạn, 05 năm, hàng năm của Viện; tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm của ngành Tư pháp.

  Ngoài ra, còn thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác theo quy định tại Điều 2 Quyết định 1229/QĐ-BTP có hiệu lực từ ngày 29/06/2023.

   

   
  49 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận