Chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chủ đề   RSS   
 • #605508 19/09/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2006 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  Ngày 06/9/2023 Ban Chấp hành Trung ương đã có Quyết định 120/QĐ-TW năm 2023 về tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
   
  Theo đó, chức năng, nhiệm vụ, bộ máy tổ chức của Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được quy định như sau:
   
  chuc-nang-nhiem-vu-cua-co-quan-uy-ban-mat-tran-to-quoc-viet-nam
   
  1. Chức năng Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
   
  Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có chức năng tham mưu, giúp việc Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện các quy định của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2015, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các quy định của Đảng, Nhà nước có liên quan; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ công tác Mặt trận.
   
  2. Nhiệm vụ Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
   
  - Tham mưu, thực hiện:
   
  + Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; tăng cường đồng thuận xã hội; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
   
  + Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.
   
  + Tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị.
   
  + Thực hiện giám sát và phản biện xã hội.
   
  + Tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước.
   
  + Thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân.
   
  - Chủ trì phối hợp
   
  + Xây dựng các văn bản, nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đề xuất trình xây dựng luật, pháp lệnh.
   
  + Chủ trì phối hợp và thống nhất hành động với các cơ quan của tổ chức thành viên tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước mang tính toàn dân, toàn diện, toàn quốc.
   
  + Phối hợp với cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.
   
  + Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học, công tác bảo tàng, giám sát và phản biện xã hội.
   
  - Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát
   
  + Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, Chương trình phối hợp thống nhất hành động trong hệ thống Cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
   
  + Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội theo quy định của Luật, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan.
   
  + Hướng dẫn, kiểm tra công tác huy động xã hội, tiếp nhận các khoản quyên góp, hỗ trợ, ủng hộ của các cá nhân và tổ chức.
   
  + Quản lý tài chính, tài sản, biên chế; thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.
   
  3. Tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
   
  (1) Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Ban Thường trực) gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch chuyên trách. Đồng chí Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được phân công là Thủ trưởng cơ quan.
   
  (2) Cơ cấu tổ chức
   
  - Các ban, đơn vị chuyên môn
   
  + Ban Tổ chức - Cán bộ
   
  + Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội
   
  + Ban Tuyên giáo
   
  + Ban Phong trào
   
  + Ban Dân tộc
   
  + Ban Tôn giáo
   
  + Ban Đối ngoại và Kiều bào
   
  + Ban Công tác phía Nam
   
  + Văn phòng cơ quan
   
  + Văn phòng Đảng đoàn.
   
  - Các đơn vị sự nghiệp
   
  + Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận
   
  + Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
   
  + Báo Đại đoàn kết
   
  + Tạp chí Mặt trận.
   
  (3) Các tổ chức hỗ trợ cho hoạt động Tôn giáo: Văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Báo người Công giáo Việt Nam.
   
  (4) Ban Thường trực thành lập các Hội đồng tư vấn, thực hiện chế độ chuyên gia, cán bộ biệt phái, cộng tác viên phục vụ cho hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
   
  Chi tiết Quyết định 120/QĐ-TW năm 2023 có hiệu lực từ ngày 6/9/2023.
   
  3611 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận