Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số Bộ Công Thương

Chủ đề   RSS   
 • #599994 07/03/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2006 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số Bộ Công Thương

  Ngày 06/3/2023 Bộ Công Thương vừa có Quyết định 573/QĐ-BCT năm 2023 tải về về kiện toàn Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số Bộ Công Thương.
   
  Cụ thể, chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số Bộ Công Thương được quy định như sau:
   
  chuc-nang-nhiem-vu-cua-ban-chi-dao-ve-chuyen-doi-so-bo-cong-thuong
   
  (1) Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo
   
  Nghiên cứu, đề xuất với Bộ về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số tại Bộ Công Thương hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại Việt Nam.
   
  Chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về chuyển đổi số tại Bộ Công Thương hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.
   
  Chỉ đạo, điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có liên quan đến các đơn vị thuộc Bộ về chuyển đổi số.
   
  Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về chuyển đổi số tại Bộ Công Thương.
   
  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Bộ.
   
  (2) Nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo 
   
  - Bộ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành toàn diện hoạt động của Ban Chỉ đạo.
   
  - Thứ trưởng, Phó Trưởng Ban thường trực giúp Bộ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của Ban Chỉ đạo; xem xét, giải quyết các công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo.
   
  - Các Thứ trưởng, Phó Trưởng Ban trực tiếp chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ được giao phụ trách trong công tác chuyển đối số.
   
  - Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, ủy viên thường trực chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về công tác chuyển đổi số tại Bộ Công Thương hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.
   
  - Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.
   
  (3) Quy chế và tổ chức hoạt động
   
  - Theo đó, Ban Chỉ đạo làm việc theo quy chế do Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành.
   
  - Đối với Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Bộ Công Thương; các Ủy viên Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của đơn vị mình.
   
  - Thành lập Tổ công tác giúp việc Trưởng Ban đặt tại Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số; Tổ trưởng là Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số. Tổ phó là Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số phụ trách lĩnh vực chuyển đối số.
   
  Tổ giúp việc gồm đại diện lãnh đạo các đơn vị, lãnh đạo các phòng chuyên môn hoặc chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi số của các đơn vị tham gia Ban Chỉ đạo được quy định tại Điều 1 Quyết định 573/QĐ-BCT. 
   
  Trong trường hợp cần thiết, Tổ giúp việc được huy động các chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ được giao.
   
  Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số làm nhiệm vụ thường trực của Tổ giúp việc.
   
  - Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.
   
  - Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số là cơ quan đầu mối, giúp Ban Chỉ đạo điều phối công tác chuyển đổi số; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo.
   
  - Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc được bố trí hàng năm từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
   
  Xem thêm Quyết định 573/QĐ-BCT năm 2023 tải về có hiệu lực ngày 06/3/2023 thay thế Quyết định 1598/QĐ-BTC năm 2021 và Quyết định 1825/QĐ-BTC năm 2021.
   
  155 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận