Chức danh nghề nghiệp viên chức đăng kiểm viên hạng 3 được hưởng mức lương bao nhiêu?

Chủ đề   RSS   
 • #607366 08/12/2023

  Bao116

  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:13/04/2023
  Tổng số bài viết (99)
  Số điểm: 555
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Chức danh nghề nghiệp viên chức đăng kiểm viên hạng 3 được hưởng mức lương bao nhiêu?

  Chức danh nghề nghiệp viên chức đăng kiểm viên hạng 3 được hưởng mức lương bao nhiêu? Chức danh nghề nghiệp viên chức đăng kiểm viên hạng 3 thực hiện những nhiệm vụ nào?

  Chức danh nghề nghiệp viên chức đăng kiểm viên hạng 3 được hưởng mức lương bao nhiêu?

  DANG-KIEM-VIEN-HANG-3

  Theo khoản 2 Điều 9 Thông tư 45/2022/TT-BGTVT, các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đăng kiểm quy định tại Thông tư này được áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, như sau:

  - Chức danh nghề nghiệp Viên chức đăng kiểm hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00;

  - Chức danh nghề nghiệp Viên chức đăng kiểm hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78;

  - Chức danh nghề nghiệp Viên chức đăng kiểm hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

  - Chức danh nghề nghiệp Viên chức đăng kiểm hạng IV được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89.

  Theo đó, chức danh nghề nghiệp viên chức đăng kiểm hạng 3 được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

  Lương viên chức loại A1 từ ngày 01/7/2023 được áp dụng theo công thức như sau:

  Mức lương = Hệ số lương x Lương cơ sở từ ngày 01/7/2023

  Trong đó:

  - Lương cơ sở từ ngày 01/7/2023 sẽ là 1.800.000 đồng/tháng (theo Nghị quyết 69/2022/QH15).

  - Hệ số lương của viên chức loại A1 sẽ được áp dụng theo các hệ số tại Bảng 3, Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước (ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP).

  Theo đó, mức lương đối với dự chức danh nghề nghiệp viên chức đăng kiểm viên hạng 3 được xác định như sau:

  lương viên chức a1

  Chức danh nghề nghiệp viên chức đăng kiểm viên hạng 3 thực hiện những nhiệm vụ nào?

  Nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức đăng kiểm viên hạng 3 được quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 45/2022/TT-BGTVT như sau:

  - Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hoặc chủ trì hoặc tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tài liệu chuyên môn về đăng kiểm;

  - Xây dựng hoặc tham gia xây dựng kế hoạch thực hiện việc đăng kiểm cho đối tượng cụ thể, đúng chuyên ngành, phạm vi được phân công;

  - Tổ chức thực hiện việc đăng kiểm; đề xuất các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình thực nhiệm vụ được phân công nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng công tác đăng kiểm;

  - Phát hiện kịp thời các hư hỏng của thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác kiểm định, đề xuất biện pháp khắc phục để đảm bảo chất lượng kiểm định;

  - Đề xuất việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung và tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tài liệu chuyên môn và tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ đăng kiểm khi được phân công;

  - Tham gia điều tra tai nạn, giám định nguyên nhân sự cố, tai nạn giao thông và tai nạn khác khi được phân công;

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao.

  Tóm lại, mức lương được áp dụng đối với dự chức danh nghề nghiệp viên chức đăng kiểm viên hạng 3 sẽ được xác định cụ thể như sau:

  lương viên chức a1

   

   
  26 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận