Chức danh nghề nghiệp đăng kiểm viên hạng 1 được hưởng mức lương bao nhiêu?

Chủ đề   RSS   
 • #607233 01/12/2023

  Bao116

  Sơ sinh

  Vietnam
  Tham gia:13/04/2023
  Tổng số bài viết (87)
  Số điểm: 495
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Chức danh nghề nghiệp đăng kiểm viên hạng 1 được hưởng mức lương bao nhiêu?

  Chức danh nghề nghiệp đăng kiểm viên hạng 1 được áp dụng hệ số lương viên chức loại mấy và được hưởng mức lương bao nhiêu? Đăng kiểm viên hạng 1 thực hiện những nhiệm vụ nào?

  Chức danh nghề nghiệp đăng kiểm viên hạng 1 được áp dụng hệ số lương viên chức loại mấy?

  Theo khoản 2 Điều 9 Thông tư 45/2022/TT-BGTVT, quy định về cách xếp lương đối với các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đăng kiểm như sau:

  Các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đăng kiểm quy định tại Thông tư này được áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, như sau:

  - Chức danh nghề nghiệp Viên chức đăng kiểm hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00;

  - Chức danh nghề nghiệp Viên chức đăng kiểm hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78;

  - Chức danh nghề nghiệp Viên chức đăng kiểm hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

  - Chức danh nghề nghiệp Viên chức đăng kiểm hạng IV được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89.

  Theo đó, chức danh nghề nghiệp Viên chức đăng kiểm hạng 1 được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00.

  DANG-KIEM-VIEN-HANG-1

  Chức danh nghề nghiệp đăng kiểm viên hạng 1 có mức lương bao nhiêu?

  Mức lương áp dụng đối với viên chức loại A3.1 từ ngày 01/7/2023 được áp dụng theo công thức như sau:

  Mức lương = Hệ số lương x Lương cơ sở từ ngày 01/7/2023

  Trong đó:

  - Lương cơ sở từ ngày 01/7/2023 sẽ là 1.800.000 đồng/tháng (theo Nghị quyết 69/2022/QH15).

  - Hệ số lương của viên chức loại A3.1 sẽ được áp dụng theo các hệ số tại Bảng 3, Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước (ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP).

  Theo đó, mức lương đối với chức danh nghề nghiệp đăng kiểm viên hạng 1 được xác định như sau:

  lương a3.2

  Chức danh nghề nghiệp đăng kiểm viên hạng 1 thực hiện những nhiệm vụ nào?

  Theo khoản 1 Điều 4 Thông tư 45/2022/TT-BGTVT, chức danh nghề nghiệp đăng kiểm viên hạng 1 thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

  - Chủ trì tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực đăng kiểm thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

  - Chủ trì nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các chủ trương, chính sách, định hướng, kế hoạch phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động quản lý đăng kiểm;

  - Chủ trì nghiên cứu, xây dựng quy chế quản lý nghiệp vụ chuyên ngành đăng kiểm;

  - Chủ trì tổ chức tổng kết, đánh giá và đề xuất các giải pháp để tăng cường hiệu quả hoạt động của công tác đăng kiểm;

  - Chủ trì nghiên cứu đề tài, đề án, các công trình nghiên cứu khoa học nhằm đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động đăng kiểm;

  - Chủ trì tổ chức biên soạn, xây dựng các tài liệu hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ lĩnh vực đăng kiểm; chủ trì tổ chức tập huấn chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ hoặc phổ biến kiến thức, kinh nghiệm chuyên ngành đăng kiểm;

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao.

  Tóm lại, mức lương đối với chức danh nghề nghiệp đăng kiểm viên hạng 1 được xác định như sau:

  lương a3.2

   

   
  47 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận