CHUẨN NGHỀ NGHIỆP: giáo viên phổ thông tự đánh giá hàng năm, nhà trường sẽ xét duyệt ba năm một lần

Chủ đề   RSS   
 • #488031 27/03/2018

  Lilynguyen1608
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Quảng Ngãi, Việt Nam
  Tham gia:29/11/2017
  Tổng số bài viết (286)
  Số điểm: 4109
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 56 lần


  CHUẨN NGHỀ NGHIỆP: giáo viên phổ thông tự đánh giá hàng năm, nhà trường sẽ xét duyệt ba năm một lần

  Giáo dục có một vai trò rất quan trọng đối với vận mệnh của đất nước. Phát triển nghề nghiệp cho giáo viên đang là vấn đề cần thiết để đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục hiện nay. Nếu muốn đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, trong đó có đổi mới đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, quá trình phát triển nghề nghiệp giáo viên phải bao gồm những trải nghiệm có sự tham gia của các giáo viên tương lai và đang hành nghề vào việc học tập chủ động, cho phép họ xây dựng vốn kiến thức, hiểu biết và năng lực.

   

   

   

  Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông là hệ thống các yêu cầu cơ bản đối với giáo viên phổ thông về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ, tin học; năng lực xây dựng môi trường giáo dục dân chủ và năng lực phát triển quan hệ xã hội.

   

  Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018, ngày 26/3/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo "Thông tư Ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông” (sau đây gọi tắt là dự thảo Thông tư), áp dụng đối với giáo viên đang giảng dạy tại các trường phổ thông; giáo viên dạy chương trình trung học cơ sở, giáo viên dạy chương trình trung học phổ thông tại trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên.

   

  Hàng năm, giáo viên phổ thông phải tự đánh giá độ đạt chuẩn theo 05 tiêu chí. Hội đồng của trường sẽ xét duyệt ba năm một lần. Ngoài các tiêu chí về một giáo viên phổ thông "chuẩn", thông tư này còn đưa ra quy trình đánh giá, xếp loại.

   

  Mục đích ban hành Chuẩn:

  -Giúp giáo viên tự đánh giá từ đó xây dựng kế hoạch rèn luyện phẩm chất nghề nghiệp và nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

  -Làm cơ sở để nhà trường đánh giá, xếp loại năng lực nghề nghiệp giáo viên từ đó xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên thường xuyên, liên tục.

  -Làm cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu, xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên.

  -Làm cơ sở để các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên xây dựng các chương trình bồi dưỡng, phát triển năng lực nghề nghiệp thường xuyên cho giáo viên nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của giáo viên phổ thông, giáo viên giáo dục thường xuyên và giáo viên các trường trực thuộc Bộ.

   

  Trước đây, Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định Chuẩn hiệu về chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông quy định về việc đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn tại điều 11, điều 12 như sau:

  1.Về phương pháp đánh giá, xếp loại giáo viên:

  -Việc đánh giá giáo viên phải căn cứ vào các kết quả đạt được thông qua xem xét các minh chứng, cho điểm từng tiêu chí, tính theo thang điểm 4, là số nguyên; nếu có tiêu chí chưa đạt 1 điểm thì không cho điểm. Với 25 tiêu chí, tổng số điểm tối đa đạt được là 100.

  -Căn cứ vào tổng số điểm và mức độ đạt được theo từng tiêu chí, thực hiện như sau:  

  Đạt chuẩn:

  - Loại xuất sắc: Tất cả các tiêu chí đạt từ 3 điểm trở lên, trong đó phải có ít nhất 15 tiêu chí đạt 4 điểm và có tổng số điểm từ 90 đến 100.

  - Loại khá: Tất cả các tiêu chí đạt từ 2 điểm trở lên, trong đó phải có ít nhất 15 tiêu chí đạt 3 điểm, 4 điểm và có tổng số điểm từ 65 đến 89.

  - Loại trung bình: Tất cả các tiêu chí đều đạt từ 1 điểm trở lên nhưng không xếp được ở các mức cao hơn.

  Chưa đạt chuẩn - loại kém: Tổng số điểm dưới 25 hoặc từ 25 điểm trở lên nhưng có tiêu chí không được cho điểm.

  2.Về quy trình đánh giá, xếp loại: tổ chuyên môn đánh giá, xếp loại; hiệu trưởng đánh giá, xếp loại giáo viên và sau đó kết quả được thông báo cho giáo viên, tổ chuyên môn và báo cáo lên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp.

  Ngòai ra, việc thực hiện đánh giá, xếp loại giáo viên được thực hiện hằng năm vào cuối năm học. Đối với giáo viên trường công lập, ngoài việc đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn còn phải thực hiện đánh giá, xếp loại theo các quy định hiện hành.

   

  Tuy nhiên đến nay, dự thảo "Thông tư Ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông” đã thay đổi và quy định cụ thể hơn:

  Mỗi giảng viên được đánh giá theo các nguồn thông tin sau: Báo cáo tự đánh giá; Các minh chứng trực tiếp của quá trình thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục (các giải pháp; các sản phẩm của hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển chương trình; học liệu; tổ chức hoạt động giảng dạy, giáo dục và hoạt động xã hội; quyết định khen thưởng, kỷ luật; biên bản họp; các văn bằng, chứng chỉ liên quan) và ý kiến khảo sát của đồng nghiệp.

  1.Về phương pháp đánh giá (điều10): Mỗi giáo viên được đánh giá theo từng tiêu chí và đánh giá chung.

  Đánh giá theo từng tiêu chí: Mỗi tiêu chí được đánh giá theo các mức “Đạt”, “Khá”, “Tốt” và “Không đạt”.

  Đối với mức “Đạt”, “Khá”, “Tốt” của tiêu chí: giáo viên cần đáp ứng yêu cầu của mức đó kèm theo minh chứng phù hợp.

  Đối với mức “Không đạt”: giáo viên không đáp ứng được yêu cầu mức đạt của tiêu chí hoặc không có minh chứng để chứng minh.

  Đánh giá chung: Căn cứ vào kết quả đánh giá từng tiêu chí, giáo viên sẽ được xếp loại đánh giá mức độ “Đạt”, “Khá”, “Tốt” hoặc “Không đạt”.

  - Mức Đạt: Toàn bộ các tiêu chí phải được đánh giá từ mức đạt trở lên;

  - Mức Khá: Có tất cả các tiêu chí được đánh giá từ mức đạt trở lên, trong đó đảm bảo tối thiểu 12/15 tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí ở tiêu chuẩn 2 và tiêu chuẩn 3 (tại Điều 5, Điều 6 của Thông tư này) được xếp ở mức khá trở lên;

  - Mức Tốt: Có tất cả các tiêu chí được đánh giá từ mức khá, trong đó đảm bảo tối thiểu 12/15 tiêu chí đạt từ mức tốt, trong có các tiêu chí ở tiêu chuẩn 2 và tiêu chuẩn 3 (tại Điều 5, Điều 6 của Thông tư này) được xếp ở mức tốt;

  - Mức Không đạt: Có từ 01 tiêu chí trở lên không đáp ứng yêu cầu của mức đạt.

  2.Về quy trình đánh giá (điều11): Hiệu trưởng chỉ đạo xây dựng kế hoạch đánh giá giáo viên theo Chuẩn và thành lập Hội đồng đánh giá. Số lượng thành viên Hội đồng đánh giá: từ 05 thành viên trở lên, đảm bảo các thành phần: Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch Hội đồng; thành viên là tổ trưởng chuyên môn và một số giáo viên trong nhà trường am hiểu chuyên môn, nghiệp vụ, có kinh nghiệm; nắm vững quy trình, nội dung, phương thức đánh giá.

  Giáo viên phổ thông sẽ được tổ chức đánh giá như sau: hội đồng lấy ý kiến của các bên liên quan: tự đánh giá , ý kiến khảo sát của đồng nghiệp tổng hợp kết quả đánh giá của đồng nghiệp; Tổng hợp kết quả tự đánh giá, kết quả đánh giá của đồng nghiệp, kiểm tra minh chứng để đánh giá mức đạt theo từng tiêu chí và mức đạt chung; Gửi kết quả đánh giá chung và đánh giá theo từng tiêu chí cho giáo viên. Hội đồng đánh giá trao đổi với giáo viên nếu có những điểm khác biệt. Sau đó, kết quả cuối cùng sẽ do Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch Hội đồng đánh giá quyết định và dựa trên minh chứng; Cuối cùng, Hội đồng đánh giá báo cáo kết quả đạt chuẩn cho cơ quan quản lý cấp trên và công khai danh sách giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp

  3.Về chu kỳ đánh giá (điều12): Theo định kỳ hằng năm, giáo viên tự rà soát, đánh giá theo Chuẩn (phụ lục 03) vào mỗi cuối năm học để tự xác định mức độ đạt được theo Chuẩn, từ đó xây dựng kế hoạch rèn luyện phẩm chất nghề nghiệp và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Theo định kỳ 03 năm/lần nhà trường tổ chức đánh giá giáo viên theo Chuẩn.

  >>> Chi tiết xem thêm tại dự thảo Thông tư ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông

  Cập nhật bởi Lilynguyen1608 ngày 28/03/2018 07:28:21 SA

  Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc.

   
  18623 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Lilynguyen1608 vì bài viết hữu ích
  manhhung1273 (04/07/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #488125   28/03/2018

  trantomy
  trantomy
  Top 150
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/06/2016
  Tổng số bài viết (558)
  Số điểm: 5400
  Cảm ơn: 184
  Được cảm ơn 180 lần


  Mình thấy đây đúng là một quy định rất hay. Cần có một cơ chế để kiểm tra, kiểm soát chất lượng của các giáo viên chứ không thể để trường hợp giáo viên cứ gọi là ổn định rồi thì không chịu cố gắng, phấn đấu cũng như tương tác với học trò để mang lại chất lượng giáo dục tốt. Như thông tin vụ việc cô giá dạy toán dịp gần đây cả học kỳ không hề nói với học sinh lớp một câu nào thì đúng là rất đáng lo ngại. 

   
  Báo quản trị |  
 • #488223   29/03/2018

  Lilynguyen1608
  Lilynguyen1608
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Quảng Ngãi, Việt Nam
  Tham gia:29/11/2017
  Tổng số bài viết (286)
  Số điểm: 4109
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 56 lần


  maucuamua viết:

  Mình thấy đây đúng là một quy định rất hay. Cần có một cơ chế để kiểm tra, kiểm soát chất lượng của các giáo viên chứ không thể để trường hợp giáo viên cứ gọi là ổn định rồi thì không chịu cố gắng, phấn đấu cũng như tương tác với học trò để mang lại chất lượng giáo dục tốt. Như thông tin vụ việc cô giá dạy toán dịp gần đây cả học kỳ không hề nói với học sinh lớp một câu nào thì đúng là rất đáng lo ngại. 

  Ðội ngũ giáo viên là một trong những yếu tố có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thành công đổi mới công tác giáo dục. Việc phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp là hướng đi phù hợp xu thế, hướng tới đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay.

   

  Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc.

   
  Báo quản trị |  
 • #488152   28/03/2018

  thuylinh2311
  thuylinh2311
  Top 75
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 142 lần


  Chất lượng giáo viên (cả về chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp) là một trong những yếu tố then chốt, quyết định đến việc thực hiện thành công đổi mới giáo dục phổ thông. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng thầy cô giáo nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục thời kỳ đổi mới, vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra, từ cơ chế, chính sách đến thực tiễn triển khai việc dạy học.

   
  Báo quản trị |  
 • #488326   30/03/2018

  Lilynguyen1608
  Lilynguyen1608
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Quảng Ngãi, Việt Nam
  Tham gia:29/11/2017
  Tổng số bài viết (286)
  Số điểm: 4109
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 56 lần


  thuylinh2311 viết:

  Chất lượng giáo viên (cả về chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp) là một trong những yếu tố then chốt, quyết định đến việc thực hiện thành công đổi mới giáo dục phổ thông. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng thầy cô giáo nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục thời kỳ đổi mới, vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra, từ cơ chế, chính sách đến thực tiễn triển khai việc dạy học.

  Nghề giáo là một nghề đòi hỏi rất cao, không chỉ về chuyên môn, nghiệp vụ mà còn về đạo đức, tư cách, sự đầu tư thời gian, công sức. Đánh giá chất lượng bằng chuẩn nghề nghiệp và cạnh tranh của giáo viên là cũng là cách làm cho chuẩn nghề nghiệp đi vào cuộc sống nhà trường, cuộc sống nghề nghiệp của chính từng giáo viên. Đây là cơ sở để nhà trường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo lại để nâng chuẩn trình độ đào tạo đối với giáo viên.

  Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc.

   
  Báo quản trị |  
 • #495727   30/06/2018

  Phong_96
  Phong_96
  Top 500
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2018
  Tổng số bài viết (319)
  Số điểm: 3464
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 53 lần


  Hi vọng quy định mới này có thể giúp nâng cao chất lượng đổi ngũ giáo viên. Bởi đổi ngũ này cực kỳ quan trọng trong việc giáo dục phát triển tư chất và chất lượng học sinh trong tương lai. Nâng cao chất lượng giáo viên đồng nghĩa góp phần nâng cao chất lượng học sinh.

   
  Báo quản trị |  
 • #526189   24/08/2019

  baoloc.ulaw
  baoloc.ulaw

  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/08/2019
  Tổng số bài viết (90)
  Số điểm: 960
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 26 lần


  Việc đặt ra tiêu chí đánh giá là rất tốt, tuy nhiên theo mình cần có thêm những quy chế chặc chẽ hơn nữa, cũng như các tiêu chí mang tính định lượng hơn, đề có thể đánh giá một cách chính xác, khách quan, rõ ràng. Có như vậy thì mới tránh được tình trạng cả nể, hình thức trong việc xếp loại, đánh giá

   
  Báo quản trị |  
 • #527150   31/08/2019

  Việc ban hành bộ chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên cũng là điều cần thiết để đánh giá, xếp loại giáo viên hàng năm. Qua đó giúp giáo viên nâng cao năng lực, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao khả năng tự học, để đáp ứng các yêu cầu cấp thiết của đổi mới giáo dục, đặc biệt là  đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới trong tương lai. Tuy nhiên, cần hoàn thiện hơn bởi vì các tiêu chuẩn và tiêu chí mới tuy có tinh giản hơn nhưng vẫn còn nhiều khái niệm, nhiều cụm từ không được định nghĩa, làm rõ, hiểu thống nhất về nội hàm. Do đó, mặc dù văn bản đã ban hành nhưng vẫn còn nhiều cách hiểu khác nhau, áp dụng không thống nhất. 

   
  Báo quản trị |  
 • #536396   31/12/2019

  Chuẩn nghề nghiệp giáo viên là một quy định hay. Tuy nhiên nền giáo dục Việt Nam hiện nay cần nhất không phải là chuẩn giáo viên mà là một hướng đi đúng đắn của cả nền giáo dục. Ở đó, mối quan hệ giáo viên, học sinh, nhà trường, phụ huynh đều được tôn trọng trên nền tảng giáo dục thế hệ trẻ và phải giáo dục phù hợp với xã hội thời đại mới.

   
  Báo quản trị |  
 • #536910   06/01/2020

  jellannm
  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1328)
  Số điểm: 10587
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 194 lần


  Hi vọng quy định trên sẽ đi vào thực tiễn vì cơ chế đánh giá, tự đánh giá rất hay. Mình rất thích cách đánh giá này chỉ cần những người thực hiện, người lãnh đạo chính trực không gian dối, không chèn ép sẽ không sao. Nhà giáo là nghề cao quý nên cần phải trung thực.

   
  Báo quản trị |  
 • #547788   31/05/2020

  hosyhieu20
  hosyhieu20
  Top 500


  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:02/05/2020
  Tổng số bài viết (210)
  Số điểm: 1710
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 11 lần


  Tại sao lại là 3 năm mới đánh giá một lần mà không phải là 2 năm hay 1 năm nhỉ? Theo ý kiến của mình thì 3 năm là quá dài để đánh giá và như thế sẽ bị loãng đi. Nên đánh giá mỗi năm một lần thì mới khách quan và đảm duy trì được những tiêu chí đánh giá.

   
  Báo quản trị |