Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật Hà Nội có được kiêm Giám đốc Quỹ?

Chủ đề   RSS   
 • #609458 15/03/2024

  phanthanhthao0301

  Sơ sinh

  Vietnam --> Gia Lai
  Tham gia:10/11/2023
  Tổng số bài viết (58)
  Số điểm: 290
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật Hà Nội có được kiêm Giám đốc Quỹ?

  Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật Hà Nội có được kiêm Giám đốc Quỹ không? Tần suất Hội đồng quản lý Quỹ tổ chức họp là bao nhiêu?

  Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật Hà Nội có thể kiêm Giám đốc Quỹ không?

  Đối chiếu với quy định tại Điều 9 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật Hà Nội được ban hành kèm theo Quyết định 5113/QĐ-UBND năm 2020:

  Theo đó, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật Hà Nội là công dân Việt Nam được Hội đồng quản lý Quỹ bầu với số phiếu quá nửa số thành viên và là người đại diện theo pháp luật của Quỹ.

  Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật Hà Nội có thể kiêm Giám đốc Quỹ.

  Lưu ý số 1: Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật Hà Nội kiêm Giám đốc Quỹ thì phải ghi rõ trong các giấy tờ giao dịch của Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật Hà Nội.

  Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật Hà Nội có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

  - Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ;

  - Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng quản lý Quỹ hoặc để lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ;

  - Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ;

  - Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ;

  - Thay mặt Hội đồng quản lý Quỹ ký các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ;

  - Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Nghị định 93/2019/NĐ-CP và Điều lệ Quỹ.

  Lưu ý số 2: Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật Hà Nội không quá 05 (năm) năm, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

  Tần suất Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật Hà Nội tổ chức họp là bao nhiêu?

  Theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật Hà Nội được ban hành kèm theo Quyết định 5113/QĐ-UBND năm 2020 về nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật Hà Nội, cụ thể như sau:

  (1) Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ triệu tập và chủ trì.

  Hội đồng quản lý Quỹ họp định kỳ hàng năm (cụ thể 02 lần/ năm), có thể triệu tập họp bất thường theo yêu cầu của quá bán số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ đề nghị để giải quyết các vấn đề cấp bách của Quỹ..

  Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ được coi là hợp lệ khi có hai phần ba (2/3) số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ tham dự;

  (2) Mỗi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ có một phiếu biểu quyết.

  Trong trường hợp số thành viên có mặt tại cuộc họp không đầy đủ, người chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ xin ý kiến bằng văn bản, ý kiến bằng văn bản của thành viên vắng mặt có giá trị như ý kiến của thành viên có mặt tại cuộc họp;

  (3) Các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ được thông qua khi có hai phần ba (2/3) thành viên Hội đồng quản lý Quỹ biểu quyết, tán thành.

  Như vậy, tần suất Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật Hà Nội tổ chức họp định kỳ hàng năm là 02 lần/ năm.

  Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học Nghệ thuật Hà Nội có trụ sở chính ở đâu?

  Theo quy định tại Điều 1 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật Hà Nội được ban hành kèm theo Quyết định 5113/QĐ-UBND năm 2020:

  Trụ sở chính của Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học Nghệ thuật Hà Nội là ở: số 19 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

  Điện thoại: 024-38465094 - Fax: 024-37263977.

  Tóm lại, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật Hà Nội có thể kiêm Giám đốc Quỹ.

   
  45 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận