Chủ tịch hội cựu chiến binh có được hưởng chế độ phụ cấp công vụ và phụ cấp lãnh đạo

Chủ đề   RSS   
 • #601073 30/03/2023

  Chủ tịch hội cựu chiến binh có được hưởng chế độ phụ cấp công vụ và phụ cấp lãnh đạo

  Căn cứ Nghị định 92/2009/NĐ-CP có quy định:
  "Điều 5. Xếp lương
  ...
  b) Cán bộ cấp xã đã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên thực hiện xếp lương như công chức hành chính quy định tại bảng lương số 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây viết tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP);
  c) Cán bộ cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động, ngoài lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động hiện hưởng, hàng tháng được hưởng một khoản phụ cấp bằng 100% mức lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định này và không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Sau thời gian đủ 5 năm (60 tháng), nếu hoàn thành nhiệm vụ được giao và không bị kỷ luật trong suốt thời gian này thì được hưởng 100% mức lương bậc 2 của chức danh đảm nhiệm;
  ...
  Điều 7. Phụ cấp chức vụ lãnh đạo
  Cán bộ cấp xã quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định này được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo so với mức lương tối thiểu chung như sau:
  a) Bí thư đảng ủy: 0,30;
  b) Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân: 0,25;
  c) Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân: 0,20;
  d) Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh: 0,15.
  "

  =>> Đối với chủ tịch hội cựu chiến binh nếu không phải là người thuộc đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 5 nêu trên thì sẽ được nhận phụ cấp chứ vụ lãnh đạo là 0.15. Tuy nhiên, nếu là chủ tịch hội cựu chiến binh nhưng là đối tượng tại điểm c khoản 1 Điều 5 nêu trên thì sẽ không được nhận phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

  Theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP có quy định:
  "Điều 3. Chức vụ, chức danh
  1. Cán bộ cấp xã có các chức vụ sau đây:
  ...
  h) Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
  ...
  Điều 5. Xếp lương
  1. Đối với cán bộ cấp xã:
  ...
  c) Cán bộ cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động, ngoài lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động hiện hưởng, hàng tháng được hưởng một khoản phụ cấp bằng 100% mức lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định này và không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Sau thời gian đủ 5 năm (60 tháng), nếu hoàn thành nhiệm vụ được giao và không bị kỷ luật trong suốt thời gian này thì được hưởng 100% mức lương bậc 2 của chức danh đảm nhiệm;
  "

  Căn cứ Nghị định 34/2012/NĐ-CP có quy định:
  "Điều 2. Đối tượng áp dụng
  1. Cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước quy định tại Điều 1 Nghị định này, bao gồm:
  ...
  c) Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức và Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;
  ...
  Điều 3. Mức phụ cấp công vụ
  Các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được áp dụng phụ cấp công vụ bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm.
  "

  =>> Tương tự đối với phụ cấp công vụ chủ tịch hội cựu chiến binh sẽ được hưởng phụ cấp bừng 25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm.

  - Tuy nhiên, nếu chủ tịch hội cựu chiến binh thuộc đối tượng quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 5 nêu trên thì sẽ không thuộc đối tượng xếp lương hoặc phụ cấp quân hàm theo quy định của Nghị định số 34/2012/NĐ-CP nên sẽ không được nhận phụ cấp công vụ.

   
  113 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận