Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần bị bắt thì có phải họp ĐHĐCĐ?

Chủ đề   RSS   
 • #582712 08/04/2022

  Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần bị bắt thì có phải họp ĐHĐCĐ?

  Theo khoản 1 Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường trong các trường hợp sau:

  - Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;

  - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;

  - Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật này;

  - Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; và

  - Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

  Như vậy, việc Chủ tịch HĐQT bị bắt tạm giam mà Hội đồng quản trị hoặc cổ đông, nhóm cổ đông hoặc Ban kiểm soát có yêu cầu và/hoặc Điều lệ công ty có quy định thì HĐQT sẽ triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường.

  Thời hạn tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường được quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

  - Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày (nếu Điều lệ không có quy định khác) kể từ ngày xảy ra trường hợp số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật hoặc nhận được yêu cầu triệu tập họp của cổ đông, nhóm cổ đông hoặc Ban kiểm soát.

  Lưu ý: Nếu Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty.

  - Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định trên thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật này.

  Lưu ý: Nếu Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty.

  - Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp 2020 có quyền đại diện công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

  Những công việc cần thực hiện khi tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường:

  - Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp;

  - Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;

  - Lập chương trình và nội dung cuộc họp;

  - Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;

  - Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;

  - Xác định thời gian và địa điểm họp;

  - Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định của Luật này; và

  - Công việc khác phục vụ cuộc họp.

  Lưu ý: Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này sẽ được công ty hoàn lại.

   
  131 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #583542   30/04/2022

  Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần bị bắt thì có phải họp ĐHĐCĐ?

  Cám ơn bạn đã thông tin! Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị bị tạm giam thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

  4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

   
  Báo quản trị |  
 • #589238   31/07/2022

  vuthienan134
  vuthienan134
  Top 500


  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (188)
  Số điểm: 1630
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 5 lần


  Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần bị bắt thì có phải họp ĐHĐCĐ?

  Cảm ơn bài viết của bạn. Như vậy, khi chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần bị bắt thì phải hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Bài viết đã cung cấp được những thông tin liên quan đến buổi họp đại hội đồng cổ đông bất thường và những công việc cần thực hiện trong buổi họp đấy. Bài viết này rất hữu ích vì đã có thể giúp nhiều doanh nghiệp biết thêm những điều phải làm nếu như chủ tịch bị bắt đi.

   
  Báo quản trị |