Chủ sở hữu có được cử người tham dự biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên hàng năm không?

Chủ đề   RSS   
 • #560325 11/10/2020

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1340)
  Số điểm: 11237
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 205 lần


  Chủ sở hữu có được cử người tham dự biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên hàng năm không?

  Theo Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014:

   

  "Điều 114. Quyền của cổ đông phổ thông

   

  1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau đây:

   

  a) Tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;"

   

  Theo đó, chủ sở hữu hoàn toàn có quyền ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông, hình thức, quy trình ủy quyền như thế nào là do chủ sở hữu quyết định, pháp luật không quy định cụ thể cho trường hợp ủy quyền này.

   
  636 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận