Chính thức: Điều chỉnh mức giá điện bình quân 03 tháng một lần

Chủ đề   RSS   
 • #609937 27/03/2024

  phucpham2205
  Top 75
  Lớp 10

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:31/01/2024
  Tổng số bài viết (798)
  Số điểm: 14775
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 291 lần
  SMod

  Chính thức: Điều chỉnh mức giá điện bình quân 03 tháng một lần

  Ngày 26/03/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 05/2024/QĐ-TTg Quy định về Cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Quyết định 05/2024/QĐ-TTg sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ 15/5/2024. Cụ thể về nội dung như sau.

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/03/27/quyet-dinh-05-2024.pdf Quyết định 05/2024/QĐ-TTg

  (1) Điều chỉnh mức giá điện bình quân 03 tháng một lần

  Cụ thể, Điều 3 Quyết định 05/2024/QĐ-TTg quy định về nguyên tắc điều chỉnh giá bán điện bình quân như sau:

  - Hằng năm, sau khi kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm N-2 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), giá bán điện bình quân năm N được xem xét, điều chỉnh theo việc phân bổ các khoản chi phí khác chưa được tính vào giá điện và biến động khách quan thông số đầu vào của tất cả các khâu bao gồm:

  + Phát điện

  + Truyền tải điện

  + Phân phối - bán lẻ điện

  + Điều độ hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực, dịch vụ phụ trợ hệ thống điện và điều hành - quản lý ngành.

  - Trong năm, giá bán điện bình quân được xem xét điều chỉnh trên cơ sở cập nhật chi phí khâu phát điện, chi phí mua điện từ các nhà máy điện cung cấp dịch vụ phụ trợ theo thông số đầu vào cơ bản trong khâu phát điện và các khoản chi phí khác chưa được tính vào giá điện.

  - Trường hợp giá bán điện bình quân giảm từ 1% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành thì giá điện được phép điều chỉnh giảm tương ứng. 

  - Trường hợp giá bán điện bình quân tăng từ 3% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành thì giá điện được phép điều chỉnh tăng.

  Về thời gian điều chỉnh giá điện bình quân: Tối thiểu 03 tháng kể từ điều chỉnh giá điện gần nhất.

  Cách tính giá bán điện bình quân: Theo quy định tại Điều 4 Quyết định 05/2024/QĐ-TTg

  Trường hợp giá bán điện bình quân nằm ngoài khung giá: Chỉ được xem xét điều chỉnh trong phạm vi khung giá do Thủ tướng Chính phủ quy định. Tập đoàn Điện lực Việt Nam được điều chỉnh tăng hoặc giảm giá bán điện bình quân trong phạm vi khung giá theo cơ chế quy định tại Điều 5 Điều 6 Quyết định 05/2024/QĐ-TTg.

  Trường hợp cần điều chỉnh giá bán điện bình quân cao hơn giá bán điện bình quân hiện hành từ 10% trở lên hoặc ảnh hưởng đến tình hình kinh tế vĩ mô, Bộ Công thương sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến.

  Cuối cùng, Quyết định 05/2024/QĐ-TTg cũng nêu rõ việc điều chỉnh giá bán điện bình quân phải được thực hiện công khai, minh bạch.

  (2) Phương pháp lập giá bán điện bình quân

  Theo Quyết định 05/2024/QĐ-TTg, giá bán điện bình quân được lập trên cơ sở bao gồm:

  - Chi phí khâu phát điện

  - Chi phí mua các dịch vụ truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện, điều độ hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực.

  - Chi phí dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, 

  - Chi phí điều hành - quản lý ngành.

  - Các khoản chi phí khác được phân bổ và chỉ bao gồm những chi phí phục vụ trực tiếp cho việc sản xuất, cung ứng điện của EVN để đảm bảo khả năng vận hành, cung ứng điện và đáp ứng nhu cầu đầu tư theo kế hoạch được duyệt, trong đó chi phí các khâu có tính đến các khoản giảm trừ giá thành theo quy định.

  Bên cạnh đó, Quyết định 05/2024/QĐ-TTg cũng quy định chi phí mua điện từ Bên bán điện được thực hiện theo quy định vận hành thị trường điện theo từng cấp độ do Bộ Công Thương ban hành và theo Hợp đồng mua bán điện đã ký kết giữa Bên bán điện và Bên mua điện.

  Đối với những chi phí mua dịch vụ bao gồm:

  - Chi phí truyền tải điện. 

  - Chi phí phân phối - bán lẻ điện. 

  - Chi phí điều độ hệ thống điện. 

  - Chi phí điều hành giao dịch thị trường điện lực. 

  - Chi phí các nhà máy điện cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện. Chi phí điều hành - quản lý ngành.

  Sẽ được xác định dựa trên: Chi phí cộng lợi nhuận định mức của các khâu liên quan và Quy định do Bộ Công Thương ban hành. 

  Các khoản giảm trừ giá thành sẽ được xác định dựa trên: Số liệu tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

  (3) Cơ chế điều chỉnh giá bán điện bình quân trong năm

  Cụ thể, theo Điều 6 Quyết định 05/2024/QĐ-TTg, trước ngày 25 tháng đầu tiên Quý II, Quý III và Quý IV, EVN sẽ thực hiện những nội dung như sau:

  - Xác định sản lượng điện thương phẩm thực tế của quý trước và tổng sản lượng điện thương phẩm cộng dồn từ đầu năm, ước sản lượng điện thương phẩm các tháng còn lại trong năm.

  - Xác định chi phí phát điện của quý trước liền kề, chi phí phát điện cộng dồn từ đầu năm. Trong đó, bao gồm cả chi phí mua điện từ các nhà máy cung cấp dịch vụ phụ trợ.

  - Ước tính chi phí khâu phát điện các tháng còn lại trong năm theo thông số đầu vào cơ bản trong khâu phát điện và cập nhật các khoản chi phí khác chưa được tính vào giá điện để tính toán lại giá bán điện bình quân theo công thức quy định tại Khoản 2 Điều 4 Quyết định 05/2024/QĐ-TTg (các thông số khác giữ nguyên không thay đổi) và thực hiện yêu cầu về hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Quyết định 05/2024/QĐ-TTg.

  Quyết định 05/2024/QĐ-TTg cũng quy định 04 trường hợp sau khi tính toán cập nhật như sau:

  - Trường hợp giá bán điện bình quân thấp hơn từ 1% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành: EVN có trách nhiệm điều chỉnh giảm giá bán điện bình quân ở mức tương ứng. Sau đó, trong vòng 05 ngày làm việc (tính từ ngày thực hiện điều chỉnh) EVN có trách nhiệm lập hồ sơ báo cáo Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan để kiểm tra, giám sát.

  - Trường hợp cần điều chỉnh cao hơn so với giá bán điện bình quân hiện hành từ 3% đến dưới 5%: EVN quyết định điều chỉnh tăng giá bán điện bình quân ở mức tương ứng. Sau đó, trong vòng 05 ngày làm việc (tính từ ngày thực hiện điều chỉnh), EVN phải lập hồ sơ báo cáo Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan để kiểm tra, giám sát.

  - Trường hợp cần điều chỉnh cao hơn so với giá bán điện bình quân hiện hành từ 5% đến dưới 10%: EVN được phép điều chỉnh tăng giá bán điện bình quân ở mức tương ứng sau khi báo cáo và được Bộ Công Thương chấp thuận. 

  + Bộ Công Thương sau khi nhận đủ hồ sơ phương án giá thì trong vòng 15 ngày làm việc Bộ có trách nhiệm trả lời bằng văn bản để EVN triển khai thực hiện.

  + Trong vòng 05 ngày làm việc (tính từ ngày thực hiện điều chỉnh), EVN phải lập hồ sơ báo cáo Bộ Công Thương.

  - Trường hợp cần điều chỉnh cao hơn so với giá bán điện bình quân hiện hành từ 10% trở lên hoặc ảnh hưởng đến tình hình kinh tế vĩ mô: 

  + EVN có trách nhiệm lập hồ sơ phương án giá điện sau đó trình Bộ Công Thương kiểm tra, rà soát. Tiếp theo đó Bộ Công thương sẽ gửi lấy ý kiến Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan.

  + Trên cơ sở ý kiến góp ý của Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan, Bộ Công Thương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến.

  + Đối với trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

  Quyết định 05/2024/QĐ-TTg sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ 15/5/2024.

   
  120 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận