Chính sách nổi bật bắt đầu có hiệu lực từ tháng 10 năm 2022

Chủ đề   RSS   
 • #591485 26/09/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Cao học

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1748)
  Số điểm: 58141
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1541 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Chính sách nổi bật bắt đầu có hiệu lực từ tháng 10 năm 2022

  Một loạt các chính sách mới nổi bật như nguyên tắc bồi thường bảo hiểm cho công nhân xây dựng, hỗ trợ việc làm cho sinh viên, học viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hay đăng ký kinh doanh cảng biển trực tuyến trong lĩnh vực hàng hải,... Sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 10 năm 2022.
   
  chinh-sach-moi-noi-bat-bat-dau-co-hieu-luc-tu-thang-10-nam-2022
   
  1. Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm cho công nhân xây dựng
   
  Ngày 11/08/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 50/2022/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CPNghị định 20/2022/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.
   
  Cụ thể, đối với NLĐ thi công trên công trường bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phát sinh do thực hiện công việc thi công trên công trường thuộc trách nhiệm bảo hiểm.
   
  Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ có trách nhiệm chi trả những khoản tiền theo thỏa thuận giữa nhà thầu thi công và NLĐ hoặc đại diện hợp pháp, bao gồm các khoản chi trả sau:
   
  Phụ cấp nghỉ việc trong thời gian điều trị theo chỉ định của bác sĩ căn cứ vào mức tiền lương theo hợp đồng lao động nhưng không vượt quá sáu (06) tháng lương mỗi lần chi trả.
   
  Chi phí y tế thực tế bao gồm: 
   
  - Chi phí cấp cứu.
   
  - Chi phí điều trị nội.
   
  - Ngoại trú cần thiết và hợp lý nhưng không vượt quá một trăm (100) triệu đồng/người/vụ.
   
  Trường hợp NLĐ bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%, mức bồi thường cụ thể cho từng loại thương tật theo Bảng tỷ lệ trả tiền bồi thường tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 50/2022/TT-BTC.
   
  NLĐ bị chết hoặc suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn từ 81% trở lên sẽ chi trả một trăm (100) triệu đồng/người/vụ.
   
  Tổng số tiền bồi thường bảo hiểm không vượt quá tổng số tiền bảo hiểm quy định trong hợp đồng bảo hiểm.
   
  Thông tư 50/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/10/2022.
   
  2. Hỗ trợ khởi nghiệp tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp
   
  Bộ trưởng BLĐTBXH ban hành Thông tư 14/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/08/2022 về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
   
  Theo đó, với mục đích thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, tự tạo việc làm, Bộ trưởng yêu cầu các trường sư phạm thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp hỗ trợ hỗ trợ khởi nghiệp cho người học như sau:
   
  (1) Công tác tuyên truyền, giáo dục cho người học nhận biết về vai trò, tầm quan trọng của khởi nghiệp và cập nhật xu hướng giáo dục toàn cầu.
   
  Tạo các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp của nhà nước; không gian khởi nghiệp, các quỹ hỗ trợ ở trong nước và nước ngoài.
   
  (2) Đào tạo, bồi dưỡng, trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho người học; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, nhà giáo.
   
  (3) Phối hợp với các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư, các nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân vào công tác hỗ trợ người học khởi nghiệp.
   
  (4) Hỗ trợ người học hình thành, hoàn thiện các dự án, ý tưởng khởi nghiệp; kết nối các dự án khởi nghiệp của người học với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư.
   
  (5) Tổ chức Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp Startup Kite.
   
  (6) Các nội dung hỗ trợ khởi nghiệp khác phù hợp với quy định của pháp luật.
   
  Xem thêm Thông tư 14/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/10/2022.
   
  3. Đăng ký kinh doanh cảng biển bằng phương thức điện tử 
   
  Đây là nội dung tại Nghị định 69/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi một số điều của Nghị định 37/2017/NĐ-CP về liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải do Chính phủ ban hành ngày 23/09/2022.
   
  Cụ thể, Nghị định 69/2022/NĐ-CP đã bổ sung một số quy định mới về phương thức thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận kinh doanh khai thác cảng biển như sau:
   
  Doanh nghiệp cảng đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển phải gửi trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc bằng hình thức khác đến Cục Hàng hải Việt Nam 01 bộ hồ sơ. Hồ sơ bao gồm:
   
  Thứ nhất: Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 69/2022/NĐ-CP.
   
  Thứ hai: Bản sao các loại giấy tờ gửi đến phải đảm bảo tính chính xác bằng việc.
   
  - Bản sao có chứng thực.
   
  - Bản sao kèm bản chính để đối chiếu.
   
  - Bản sao điện tử.
   
  - Bản sao điện tử từ sổ gốc.
   
  - Bản sao điện tử có chứng thực từ bản chính Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
   
  Thứ ba: Danh sách các chức danh và hợp đồng lao động kèm bản sao văn bằng, chứng chỉ đã được chứng thực phải theo chức danh.
   
  Thứ tư: Bản chính hoặc bản sao điện tử hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử có chứng thực từ bản chính Phương án khai thác cảng biển của doanh nghiệp cảng.
   
  (So với với hiện hành, thì Nghị định 69/2022/NĐ-CP đã bổ sung một số phương thức gửi hồ sơ bằng đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến. Ngoài ra, Giấy chứng nhận doanh nghiệp có thể được gửi bằng phương thức điện tử số. Bên cạnh đó, phương án khai thác từ ngày 30/10/2022 đã có thể gửi bằng bản sao điện tử).
   
  Nghị định 69/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 30/10/2022 sửa đổi Nghị định 37/2017/NĐ-CP.
   
  4. 07 hậu quả xảy ra khi hệ thống thông tin an ninh quốc gia gặp sự cố 
   
  Ngày 15/08/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 53/2022/NĐ-CP về hướng dẫn một số điều của Luật An ninh mạng 2018. Trong đó, có quy định căn cứ xác lập hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.
   
  Cụ thể, Hệ thống thông tin thuộc các lĩnh vực được quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật An ninh mạng 2018 khi bị sự cố, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt, tấn công hoặc phá hoại sẽ gây ra một trong các hậu quả sau đây:
   
  (1) Trực tiếp tác động đến độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, sự tồn tại của chế độ và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
   
  (2) Gây hậu quả nghiêm trọng đến quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại làm suy yếu khả năng phòng thủ, bảo vệ Tổ quốc;
   
  (3) Gây hậu quả nghiêm trọng đến nền kinh tế quốc dân;
   
  (4) Gây thảm họa đối với đời sống con người, môi trường sinh thái;
   
  (5) Gây hậu quả nghiêm trọng đến hoạt động của công trình xây dựng cấp đặc biệt theo phân cấp của pháp luật về xây dựng;
   
  (6) Gây hậu quả nghiêm trọng đến hoạt động hoạch định chủ trương, chính sách thuộc phạm vi bí mật nhà nước;
   
  (7) Ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự chỉ đạo điều hành trực tiếp của các cơ quan Đảng, Nhà nước ở trung ương.
   
   
  5. Sửa đổi quy định về giá dịch vụ đăng kiểm xe
   
  Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 55/2022/TT-BTC, ngày 24/08/2022 về việc sửa đổi Thông tư 238/2016/TT-BTC quy định giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đang lưu hành, đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm định xe cơ giới.
   
  Theo đó, khi thực hiện dịch vụ kiểm định xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng thì giá dịch vụ sẽ đã bao gồm một số chi phí phát sinh sau đây:
   
  Giá dịch vụ là giá đã gồm thuế giá trị gia tăng (mức thuế suất mười phần trăm - 10%) và chi phí cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.
   
  Không bao gồm chi phí ăn ở, đi lại, thông tin liên lạc để phục vụ công tác kiểm tra ở những nơi cách xa trụ sở đơn vị đăng kiểm trên 100 km. Chi phí ăn ở, đi lại, thông tin liên lạc để phục vụ công tác kiểm tra ở những nơi cách xa trụ sở đơn vị đăng kiểm trên 100 km (nếu có) thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ công tác phí đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
   
  Ngoài ra, Biểu giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới được thay thế bằng Biểu giá dịch vụ ban hành kèm theo Thông tư 55/2022/TT-BTC.
   
  (So với quy định hiện hành, Thông tư 55/2022/TT-BTC đã bổ sung thêm chi phí cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường vào giá dịch vụ kiểm định).
   
  Xem thêm Thông tư 55/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 08/10/2022 sửa đổi Thông tư 238/2016/TT-BTC.

  Xem thêm các chính sách khác có hiệu lực từ tháng 10/2022 tại đây.
   
  253 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (26/09/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #592510   17/10/2022

  Chính sách nổi bật bắt đầu có hiệu lực từ tháng 10 năm 2022

  Cảm ơn tác giả đã cung cấp thông tin về các văn bản mới hữu ích như vậy. Đặc biệt, tôi đang cần các văn bản liên quan đến lĩnh vực giáo dục, học sinh, sinh viên mà chưa biết nên đọc văn bản này thì gặp ngay bài viết này. 

   

   
  Báo quản trị |