Chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng năm 2024

Chủ đề   RSS   
 • #611598 16/05/2024

  Chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng năm 2024

  Phát triển rừng là việc trồng mới rừng, trồng lại rừng sau khai thác, tái sinh phục hồi rừng, cải tạo rừng nghèo và việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật lâm sinh khác để tăng diện tích rừng, nâng cao giá trị đa dạng sinh học, khả năng cung cấp lâm sản, khả năng phòng hộ và các giá trị khác của rừng.

  1. Chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng

  Căn cứ Điều 94 Luật Lâm nghiệp 2017 quy định chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng như sau:

  - Nhà nước có chính sách đầu tư cho các hoạt động sau đây:

  + Bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ;

  + Bảo vệ và cứu hộ thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm;

  + Nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ quản lý nhà nước về lâm nghiệp;

  + Xây dựng khu nghiên cứu phát triển, khu công nghệ cao;

  + Đầu tư phương tiện, trang bị, thiết bị nhằm bảo vệ rừng; quan trắc, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; xây dựng công trình phòng cháy và chữa cháy rừng; phòng, trừ sinh vật gây hại rừng;

  + Xây dựng, nâng cấp, cải tạo kết cấu hạ tầng phục vụ cho bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ.

  - Nhà nước có chính sách hỗ trợ đầu tư cho các hoạt động sau đây:

  + Hoạt động chuyển giao công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, khuyến lâm và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững;

  + Phát triển kết cấu hạ tầng gắn với đầu tư phát triển, kinh doanh rừng sản xuất theo chuỗi giá trị;

  + Hợp tác, liên kết bảo vệ và phát triển rừng của đồng bào dân tộc thiểu số, cộng đồng dân cư gắn với chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới;

  + Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực cho chủ rừng;

  + Xúc tiến đầu tư, phát triển thị trường, thương mại trong hoạt động lâm nghiệp; mở rộng, tăng cường hợp tác quốc tế về lâm nghiệp.

  - Nhà nước có chính sách ưu đãi đầu tư cho các hoạt động sau đây:

  + Phát triển rừng sản xuất ở những vùng đất trống, đồi núi trọc;

  + Trồng rừng gỗ lớn và chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn; phát triển lâm sản ngoài gỗ;

  + Phục hồi rừng tự nhiên;

  + Phát triển giống cây lâm nghiệp công nghệ cao.

  2. Quỹ bảo vệ và phát triển rừng

  Căn cứ Điều 95 Luật Lâm nghiệp 2017 quy định quỹ bảo vệ và phát triển rừng như sau:

  - Quỹ bảo vệ và phát triển rừng là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; tổ chức, hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập.

  - Nguyên tắc hoạt động của quỹ bảo vệ và phát triển rừng được quy định như sau:

  + Hoạt động không vì mục đích lợi nhuận;

  + Chỉ hỗ trợ cho chương trình, dự án hoặc hoạt động phi dự án liên quan đến bảo vệ và phát triển rừng mà ngân sách nhà nước chưa đầu tư hoặc chưa đáp ứng đủ yêu cầu đầu tư;

  + Bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả; quản lý, sử dụng đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật.

  - Tổ chức quỹ bảo vệ và phát triển rừng được quy định như sau:

  + Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập ở cấp trung ương;

  + Quỹ bảo vệ và phát triển rừng ở cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập.

  - Nguồn tài chính hình thành quỹ bảo vệ và phát triển rừng bao gồm:

  + Tài trợ, đóng góp tự nguyện, vốn ủy thác của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài;

  + Tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng;

  + Tiền trồng rừng thay thế do chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;

  + Các nguồn tài chính hợp pháp khác ngoài ngân sách nhà nước.

  - Hằng năm, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình quản lý, sử dụng Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình quản lý, sử dụng quỹ bảo vệ và phát triển rừng ở cấp tỉnh.

  - Chính phủ quy định chi tiết về nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, nguồn tài chính, cơ chế quản lý, sử dụng tài chính của quỹ bảo vệ và phát triển rừng.

  Trên đây là quy định về Chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng và chính sách về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng theo Luật Lâm nghiệp 2017.

   
  259 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận