Chi phí cho việc thương lượng tập thể do ai chi trả?

Chủ đề   RSS   
 • #550585 30/06/2020

  Chi phí cho việc thương lượng tập thể do ai chi trả?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 82 Bộ luật lao động 2012 như sau:

  Điều 82. Chi phí thương lượng tập thể, ký kết thỏa ước lao động tập thể

  Mọi chi phí cho việc thương lượng, ký kết, sửa đổi, bổ sung, gửi và công bố thoả ước lao động tập thể do người sử dụng lao động chi trả.”

  Như vậy, theo quy định trên thì mọi chi phí cho việc thương lương tập thể mặc dù do tập thể lao động yêu cầu thì vẫn do công ty chi trả.

  Nếu công ty không chi trả chi phí thương lượng tập thể có bị phạt không? 

  Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 và Khoản 1 Điều 15 Nghị định 28/2020/NĐ-CP như sau:

  “Điều 5. Mức phạt tiền và thẩm quyền xử phạt

  1. Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II, Chương III và Chương IV của Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 Điều 6; khoản 3, 4, 6 Điều 12; khoản 2 Điều 24; khoản 1 Điều 25; khoản 1, 5, 6, 7 Điều 26; khoản 5 Điều 40; các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 41; khoản 2, 4 Điều 42; khoản 1, 2 Điều 43; các khoản 1, 2, 3 Điều 44; các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 45 của Nghị định này. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

  Điều 15. Vi phạm quy định về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể

  1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

  b) Không trả chi phí cho việc thương lượng, ký kết, sửa đổi, bổ sung, gửi và công bố thỏa ước lao động tập thể;”

  Như vậy, theo quy định trên thì đối với trường hợp người sử dụng lao động không trả mọi chi phí cho việc thương lượng tập thể thì sẽ bị xử phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với cá nhân và từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với tổ chức.

   

   
  652 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận