Chi học bổng chuyển trực tiếp cho người lao động có được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp?

Chủ đề   RSS   
 • #608417 26/01/2024

  Chi học bổng chuyển trực tiếp cho người lao động có được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp?

   

  Trên thực tế có nhiều doanh nghiệp có chi tiền tài trợ cho giáo dục như trao học bổng, tặng tiền, quà cho học sinh, sinh viên của các trường học để quảng bá thương hiệu hay để tăng cơ hội tuyển dụng nhân tài. Như vậy, khi thực hiện chi khoản chi này doanh nghiệp cần lưu ý những điều gì để được tính khoản chi này vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp?
   
  Các khoản chi được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

  Theo Thông tư 96/2015/TT-BTC:

  Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

  b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

  c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

  Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

  Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

  Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong đó có chi tài trợ cho giáo dục (bao gồm cả chi tài trợ cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp) không đúng đối tượng quy định hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ dưới đây:

  - Tài trợ cho giáo dục là tài trợ cho các đối tượng gồm: tài trợ cho các trường học công lập, dân lập và tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của pháp luật về giáo dục mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các trường học; Tài trợ cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và hoạt động của trường học; Tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của trường; Tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở sở giáo dục đại học được quy định tại Luật Giáo dục (tài trợ trực tiếp cho học sinh, sinh viên hoặc thông qua các cơ sở giáo dục, thông qua các cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật); Tài trợ cho các cuộc thi về các môn học được giảng dạy trong trường học mà đối tượng tham gia dự thi là người học; tài trợ để thành lập các Quỹ khuyến học giáo dục theo quy định của pháp luật về giáo dục đào tạo.

  - Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho giáo dục gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện cơ sở kinh doanh là nhà tài trợ, đại diện của cơ sở giáo dục hợp pháp là đơn vị nhận tài trợ, học sinh, sinh viên (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) nhận tài trợ (theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC); kèm theo hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

  Có được tính khoản chi học bổng chuyển trực tiếp cho người lao động vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?

  Tham khảo thêm Công văn 12371/CT-TTHT năm 2016 thu nhập từ học bổng thuộc thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  Căn cứ Điểm m.2 Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Thu nhập cá nhân (TNCN):


  “+Thu nhập từ học bổng, bao gồm:

  + Học bổng nhận được từ tổ chức trong nước và ngoài nước (bao gồm cả khoản tiền sinh hoạt phí) theo chương trình hỗ trợ khuyến học của tổ chức đó.

  Tổ chức trả học bổng cho cá nhân nêu tại điểm này phải lưu giữ các quyết định cấp học bổng và các chứng từ trả học bổng. Trường hợp cá nhân nhận học bổng trực tiếp từ các tổ chức nước ngoài thì cá nhân nhận thu nhập phải lưu giữ tài liệu, chứng từ chứng minh thu nhập nhận được là học bổng do các tổ chức ngoài nước cấp.”

  Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC(...)

  Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

  +Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  - Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

  - Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

  - Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

  Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

  ...

  +Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

  -Chi tài trợ cho giáo dục (bao gồm cả chi tài trợ cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp) không đúng đối tượng quy định tại tiết a điểm này hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại tiết b dưới đây:

  + Tài trợ cho giáo dục là tài trợ cho các đối tượng gồm: tài trợ cho các trường học công lập, dân lập và tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của pháp luật về giáo dục mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các trường học; Tài trợ cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và hoạt động của trường học; Tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của trường; Tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở sở giáo dục đại học được quy định tại Luật Giáo dục (tài trợ trực tiếp cho học sinh, sinh viên hoặc thông qua các cơ sở giáo dục, thông qua các cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật); Tài trợ cho các cuộc thi về các môn học được giảng dạy trong trường học mà đối tượng tham gia dự thi là người học; tài trợ để thành lập các Quỹ khuyến học giáo dục theo quy định của pháp luật về giáo dục đào tạo.

  ... 

  Trường hợp Công ty theo trình bày có chi tài trợ cho giáo dục bao gồm các trường mầm non, tiểu học, trung học và đại học trong hệ thống trường công lập của Việt Nam thì Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng điều kiện và hồ sơ thủ tục quy định tại Điểm 2.22 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC. Đối với học bổng (bằng tiền) Công ty tài trợ trực tiếp cho cá nhân đạt tiêu chí của dự án tài trợ thì thu nhập từ học bổng này thuộc thu nhập được miễn thuế TNCN."

  Như vậy, Công văn trên không nêu rõ thế nào là đạt tiêu chí của dự án tài trợ nhưng có thể hiểu là công ty vẫn có thể tài trợ trực tiếp cho cá nhân là học sinh, sinh viên của các cơ sở giáo dục công lập, dân lập và tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của pháp luật về giáo dục - bao gồm cả trường trung cấp.

  Công ty có thể ban hành chương trình/ dự án tài trợ học bổng nêu rõ khoản chi sinh hoạt sẽ chi trực tiếp cho cá nhân và xuất lập chứng từ chi trực tiếp cho cá nhân phù hợp với chương trình/dự án tài trợ của công ty mình. Đồng thời, công ty có thể liên hệ tham khảo thêm quan điểm của cơ quan thuế về trường hợp này.

   

   
  145 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận