Chế độ tài sản theo thoả thuận trong hôn nhân

Chủ đề   RSS   
 • #553616 30/07/2020

  Chế độ tài sản theo thoả thuận trong hôn nhân

  Chế độ tài sản theo thoả thuận được qui định tại các Điều 47, 48, 49, 50 và Điều 59 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, với các nội dung:

  Điều kiện có hiệu lực của thoả thuận về chế độ tài sản của vợ chồng. Trong trường hợp hai bên kết hôn lựa chọn chế độ theo thoả thuận thì thoả thuận này phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực. Chế độ tài sản của vợ chồng theo thoả thuận được xác lập kể từ ngày đăng kí kết hôn. Như vậy, nếu trước khi xác lập chế độ tài sản theo thoả thuận, thì sau khi xác lập hôn nhân, họ không có quyền thoả thuận để xác lập chế độ tài sản này.

  Nội dung cơ bản của thoả thuận về chế độ tài sản của vợ chồng. Nội dung thoả thuận dựa vào ý chí của vợ chồng, tuy nhiên trong văn bản thoả thuận phải đảm bảo các nội dung cơ bản về: Tài sản được xác định là tài sản chung, tài sản riêng của vợ, chồng; Quyền, nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung, tài sản riêng và giao dịch có liên quan; Tài sản để bảo đảm nhu cầu thiết yếu của gia đình; Điều kiện, thủ tục và nguyên tắc phân chia tài sản khi chấm dứt chế độ tài sản.

  Toà án là cơ quan có thẩm quyền tuyên bố thoả thuận chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu khi có yêu cầu của những người có quyền và lợi ích liên quan trên căn cứ tại Khoản 1 Điều 122 Bộ luật Dân sự. Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng vi phạm các nguyên tắc chung của chế độ tài sản. Đó là xâm phạm đến quyền bình đẳng của vợ chồng, quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình cũng như quyền lợi của người thứ ba.

   
  1286 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #601067   30/03/2023

  Chế độ tài sản theo thoả thuận trong hôn nhân

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn. Chế độ tài sản vợ chồng là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ tài sản của vợ chồng, bao gồm các quy định về căn cứ xác lập tài sản, quyền và nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung, tài sản riêng; nguyên tắc phân chia tài sản giữa vợ chồng.

   
  Báo quản trị |