Chế độ báo cáo định kỳ của doanh nghiệp về môi trường, hóa chất và an toàn điện

Chủ đề   RSS   
 • #563439 26/11/2020

  LEGAL-A25
  Top 200
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:17/04/2017
  Tổng số bài viết (462)
  Số điểm: 2912
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 100 lần


  Chế độ báo cáo định kỳ của doanh nghiệp về môi trường, hóa chất và an toàn điện

  Thứ nhất, công việc pháp lý về môi trường

  Theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 40/2019/NĐ-CP; Điều 37 và Khoản 4, Khoản 5 Điều 40 Thông tư 25/2019/TT-BTNMT các báo cáo quan trắc định kỳ, quan trắc tự động liên tục, báo cáo quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, quản lý chất thải nguy hại, quản lý phế liệu nhập khẩu, ... sẽ được lồng ghép trong cùng một Báo cáo công tác bảo vệ môi trường và chính thức áp dụng hình thức báo cáo này kể từ kỳ báo cáo năm 2020.

  - Tần suất thực hiện: 01 lần/năm (kỳ Báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm).

  - Thời gian nộp Báo cáo: trước 31 tháng 01 của năm tiếp theo của kỳ Báo cáo. Báo cáo lần đầu gửi trước ngày 31 tháng 01 năm 2021.

  - Biểu mẫu Báo cáo: Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 25/2019/TT-BTNMT. Báo cáo và các tài liệu liên quan đến Báo cáo phải được lưu giữ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra.

  - Nơi nộp Báo cáo:

  + Cơ quan đã phê duyệt, xác nhận báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ về môi trường tương đương của dự án, cơ sở;

  + Sở Tài nguyên và Môi trường (nơi dự án, cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ).

  Lưu ý: Tùy vào quy mô, công suất tương đương mà doanh nghiệp  phải thực hiện tần suất quan trắc nước thải, khí thải khác nhau: 03 tháng/lần, 06 tháng/lần. Xem chi tiết doanh nghiệp mình thuộc đối tượng thực hiện như thế tại Khoản 20 và 23 Điều 3 Nghị định 40/2019/NĐ-CP.

  Thứ hai, các công việc pháp lý định kỳ về hóa chất

  1. Tổ chức tập huấn luyện an toàn hóa chất

  Căn cứ theo quy định tại Điều 31 Nghị định 113/2017/NĐ-CP thì tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất có trách nhiệm tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất hoặc cử các đối tượng được quy định tại Điều 32 Nghị định 113/2017/NĐ-CP tham gia các khóa huấn luyện của các tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất

  Tần suất thực hiện: 02 nằm/01 lần.

  2/ Chế độ báo cáo

   Căn cứ theo quy định tại Điều 36 Nghị định 113/2017/NĐ-CP và Điều 9 Thông tư 32/2017/TT-BTC thì tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp có trách nhiệm báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động hóa chất của năm trước.

  Biểu mẫu: theo Mẫu số 05a quy định tại Phụ lục 5 Thông tư 32/2017/TT-BTC

  Tần suất thực hiện: 01 năm/lần, trước ngày 15/01 của năm báo cáo.

  Nơi nộp báo cáo:  Sở Công Thương tỉnh Bình Dương, đồng thời cũng phải gửi báo cáo đến Cục Hóa chất.

  Thứ ba, chế độ báo cáo về an toàn điện

  Báo cáo về tai nạn điện và các vi phạm đối với hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp

  Căn cứ theo quy định tại Điều 18 Thông tư 31/2014/TT-BCT thì đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp phải thực hiện báo cáo về tai nạn điện và các vi phạm đối với hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

  Tần suất thực hiện: 01 lần/năm, trước ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo. (Khoản 1 Điều 2 Thông tư 29/2018/TT-BCT)

  Nội dung và hình thức gửi báo cáo: Theo mẫu tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 31/2014/TT-BCT, gửi bằng fax hoặc thư điện tử (file PDF).

   
  1777 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận